ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ខ្ញុំ​កំពុង​ស្វែងរក...


ព័ត៌មានជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្ន

ល.រ មុខតំណែង ក្រុមហ៊ុន/សហគ្រាស/អង្គការ ទីកន្លែង កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ
1 កូនកាំបិត (ចុងភៅ) សណ្ឋាគារ ហ្វាយ អេស កំពត(1) 30-05-2019
2 អ្នកទទួលភ្ញៀវ (មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍ ) សណ្ឋាគារ ហ្វាយ អេស កំពត(2) 30-05-2019
3 អ្នករៀបចំបន្ទាប់ (អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​សម្អាត និង​ថែរក្សា​ក្នុង​ការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និង​គ្រឹះស្ថាន​ផ្សេងៗទៀត) សណ្ឋាគារ ហ្វាយ អេស កំពត(3) 30-05-2019
4 មន្រ្តីឥណទាន (Credit Officer) (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ហត្ថាកសិករ​ លីមីធីត - បាត់ដំបង(8)
- តាកែវ(4)
- ភ្នំពេញ(27)
- កណ្តាល(27)
- ត្បូងឃ្មុំ(13)
- កំពត(4)
- កែប(2)
- ព្រះវិហារ(1)
- ព្រៃវែង(6)
- ព្រះសីហនុ(4)
- បន្ទាយមានជ័យ(8)
- ស្វាយរៀង(4)
- កំពង់ឆ្នាំង(2)
- កំពង់ធំ(4)
- កំពង់ចាម(8)
- សៀមរាប(8)
- ពោធិ៍សាត់(9)
- កោះកុង(3)
30-04-2019
5 Engineer Intern (អ្នក​បច្ចេកទេស​ខាង​វិស្វកម្ម​សំនង់​ស៊ីវិល) CHIP MONG INSEE CEMENT CORPORATION (CMIC) កំពត(1) 11-04-2019
6 យុរវ័យស្ម័គ្រចិត្ត (អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​សុខភាព​សហគមន៍) អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា កំពត(2) 19-04-2019
7 មន្ត្រីឥណទាន (មន្រ្តី​ឥណទាន និង​ប្រាក់​កម្ចី) ABA Bank - ស្ទឹងត្រែង(1)
- កំពង់ឆ្នាំង(6)
- ត្បូងឃ្មុំ(15)
- ព្រះសីហនុ(4)
- កណ្តាល(38)
- ក្រចេះ(4)
- តាកែវ(9)
- មណ្ឌលគីរី(4)
- សៀមរាប(19)
- ព្រៃវែង(11)
- កំពង់ស្ពឺ(1)
- កំពង់ធំ(9)
- បន្ទាយមានជ័យ(9)
- បាត់ដំបង(14)
- ឧត្តរមានជ័យ(2)
- ភ្នំពេញ(43)
- ពោធិ៍សាត់(14)
- ព្រះវិហារ(1)
- ស្វាយរៀង(2)
- ប៉ៃលិន(2)
- កោះកុង(4)
- កំពង់ចាម(5)
- កំពត(6)
- រតនគីរី(1)
- កែប(2)
12-04-2019
8 មន្ត្រីឥណទានហាត់កាងារ (អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​បម្រើ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរីញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី កំពត(50) 26-04-2019
9 មន្ត្រីឥណទាន (អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​បម្រើ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរីញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី កំពត(30) 26-04-2019
10 មន្រ្តីគ្រប់គ្រផ្នែកលក់ (នាយក​គ្រប់គ្រង​ការ​លក់ និង​ទីផ្សារ) គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរីញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី កំពត(1) 26-04-2019
11 គណយ្យករចល័ត (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​គណនេយ្យ និង​បញ្ជី) គ្រឹះស្ថានមីក្រូហរីញ្ញវត្ថុអិលអូអិលស៊ី កំពត(1) 26-04-2019
12 មន្ត្រីឥណទាន (អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​បម្រើ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ACL ឥនទានជនបទ ភីអិលស៊ី កំពត(6) 30-04-2019
13 បុគ្គលិកផ្នែកបេឡា (អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​នៅ​ធនាគារ និង​បុគ្គលិក​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
14 បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងវិក័ប័ត្រ (នាយក​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
15 បុគ្គលិកផ្នែកឃ្លាំង (អ្នក​រៀប​ដាក់​ទំនិញ​តាម​ធ្នើ​ក្នុង​ឃ្លាំង) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
16 បុគ្គលិកផ្នែកបើកបរ (អ្នក​បម្រើ​តាម​ស្ថានីយ៍​ផ្តល់​សេវា) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(2) 30-04-2019
17 បុគ្គលិកផ្នែកច្បាប់ (អ្នកតាក់តែងច្បាប់) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
18 បុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្ស (នាយក​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
19 បុគ្គលិកផ្សព្វផ្សាយ (អ្នក​ធ្វើការ​ផ្នែក​បម្រើ​សេវា​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែល​មិន​បាន​ធ្វើ​ចំណាត់​ថ្នាក់) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(12) 30-04-2019
20 អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែករដ្ឋបាល (អ្នក​មើល​ការ​ខុស​ត្រូវ​អាគារ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
21 បុគ្គលិកលក់ថ្នាំពេទ្យ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(7) 30-04-2019
22 បុគ្គលិកផ្នែកលក់បរិក្ខារពេទ្យ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
23 ប្រធានក្រុមផ្នែកលក់បរិក្ខារពេទ្យ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
24 បុគ្គលិកផ្នែករដ្ឋាល (បុគ្គលិក​ផ្នែក​កត់​ត្រា​គណនេយ្យ និង​បញ្ជី) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(7) 30-04-2019
25 បុគ្គលិកផ្នែកត្រួតពិនិត្យការលក់ (អ្នក​លក់ដូរ​តាម​តូប និង​ផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(2) 30-04-2019
26 ប្រធានក្រុមផ្នែកលក់ឪសថ (នាយក​គ្រប់គ្រង​ការ​លក់ និង​ទីផ្សារ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
27 បុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្មបច្ចេកទេស (មគ្គុទេសក៍​ទេសចរណ៍ ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
28 បុគ្គលិកផ្នែកបញ្ជីការឪសថ (បុគ្គលិក​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
29 ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន (នាយក​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019
30 ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រង់ផលិតផល (នាយក​គ្រប់គ្រង និង​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិ) ក្រុមហ៊ុនលក់ថ្នាំDKSH កំពត(1) 30-04-2019

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(http://api.facebook.com/restserver.php?format=json&method=links.getStats&urls=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneakhmer%2F): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 24

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: file_get_contents(https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels?part=statistics&id=UC59-tKbaaSembn7T9pZmQuA&key=AIzaSyDUlR94c9NDGFpGRwkDAZROdgX_bjEEYGE): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/mod_vcount.php

Line Number: 37