ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ

ជាស្ពានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្ពោះទៅកាន់ៈ ការងារ កម្លាំងពលកម្ម ព័ត៌មានទីផ្សារការងារ

អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ

តើអ្នកចង់ទទួលការងារមែនទេ?
ចង់ប្រកាស CV របស់អ្នក មែនទេ?
ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

និយោជក

តើអ្នកត្រូវការបុគ្គលិក/និយោជិតមែនទេ?
ជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

អ្នកផ្តល់សេវាបណ្តុះបណ្តា

ប្រសិនបើអ្នកចងប្រកាសវគ្គសិក្សា /
អាហារូបករណ៍
ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

ចូលប្រើប្រាស់

តើអ្នកចង់ទទួលការងារមែនទេ?
ចង់ប្រកាស CV របស់អ្នក មែនទេ?

ស្វែងរកការងារ ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

តើអ្នកត្រូវការបុគ្គលិក/និយោជិតមែនទេ?
អ្នកចង់ប្រកាសការជ្រើសរើសបុគ្គលិករឺ?

និយោជកចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

ប្រសិនបើអ្នកចងប្រកាសវគ្គសិក្សា /
អាហារូបករណ៍...

វិទ្យាស្ថាន ចុះឈ្មោះនៅទីនេះ...

ចំនួនបុគ្គលិកទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទមុខរបរ

Contact All | Expand All
 • 1 អ្នកគ្រប់គ្រង 192
  • 11 នាយកប្រតិបត្តិ 22
   • 111 0
    • 1111 0
    • 1112 0
    • 1113 0
    • 1114 0
   • 112 នាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានប្រតិបត្តិ 22
    • 1120 នាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានប្រតិបត្តិ 22
  • 12 នាយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងពាណិជ្ជកម្ម 95
   • 121 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាអាជីវកម្ម និងរដ្ឋបាល 61
    • 1211 នាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ 41
    • 1212 នាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស 20
    • 1213 នាយកគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការ​ និងគោលនយោបាយ 0
    • 1219 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 122 នាយកគ្រប់គ្រងការលក់ ទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍ 34
    • 1221 នាយកគ្រប់គ្រងការលក់ និងទីផ្សារ 33
    • 1222 នាយកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 0
    • 1223 នាយកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ 1
  • 13 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម និងសេវាឯកទេសកម្ម 14
   • 131 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 0
    • 1311 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកសិកម្ម និងនេសាទ 0
    • 1312 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មជលវប្បកម្ម និងនេសាទ 0
   • 132 នាយកគ្រប់គ្រងការផលិតក្នុងរោងចក្រ ការជីកយករ៉ែ ការសាងសង់ និងការចែកចាយ 0
    • 1321 នាយកគ្រប់គ្រងការផលិតក្នុងរោងចក្រ 0
    • 1322 នាយកគ្រប់គ្រងការទាញយករ៉ែ 0
    • 1323 នាយកគ្រប់គ្រងការសាងសង់ 0
    • 1324 នាយកគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ ការចែកចាយ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
   • 133 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌ មានវិទ្យា 0
    • 1330 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា 0
   • 134 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអាជីព 14
    • 1341 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំក្មេង 0
    • 1342 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាព 0
    • 1343 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ 0
    • 1344 នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខមាលភាពសង្គម 0
    • 1345 នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអប់រំ 2
    • 1346 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង 12
    • 1349 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាអាជីព ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 14 នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាបដិសណ្ឋារកិច្ច ការលក់រាយ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត 61
   • 141 នាយកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន 60
    • 1411 នាយកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ 0
    • 1412 នាយកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន 60
   • 142 នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក់រាយ និងលក់ដុំ 0
    • 1420 នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក់រាយ និងលក់ដុំ 0
   • 143 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មផ្សេងទៀត 1
    • 1431 នាយកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា ការកំសាន្ត និងវប្បធម៌ 0
    • 1439 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 1
 • 2 វិជ្ជាជីវៈ 377
  • 21 វិជ្ជាជីវៈខាងវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម 21
   • 211 វិជ្ជាជីវៈខាងរូបវិទ្យា និងផែនដីវិទ្យា 0
    • 2111 រូបវិទូ និងតារាវិទូ 0
    • 2112 ឧតុនិយមវិទូ 0
    • 2113 គីមីវិទូ 0
    • 2114 ភូគព្ភវិទូ និងភូគព្ភរូបវន្តវិទូ 0
   • 212 គណិតវិទូ​ អ្នកគណនាតម្លៃ និងអ្នកស្ថិតិ 0
    • 2120 គណិតវិទូ​ អ្នកគណនាតម្លៃ និងអ្នកស្ថិតិ 0
   • 213 វិជ្ជាជីវៈខាងវិទ្យាសាស្រ្តជីវិត 0
    • 2131 ជីវវិទូ រុក្ខវិទូ សត្វវិទូ និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 2132 អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខាងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 0
    • 2133 វិជ្ជាជីវៈខាងការការពារបរិស្ថាន 0
   • 214 វិជ្ជាជីវៈខាងវិស្វកម្ម (មិនរួមបញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យាអគ្គីសនី) 7
    • 2141 វិស្វករឧស្សាហកម្ម ​និងផលិតកម្ម 0
    • 2142 វិស្វករសំនង់ស៊ីវីល 3
    • 2143 វិស្វករបរិស្ថាន 0
    • 2144 វិស្វករគ្រឿងម៉ាស៊ីន 0
    • 2145 វិស្វករគីមី 0
    • 2146 វិស្វករខាងការទាញយករ៉ែ លោហស្សាហករ និងវិជ្ជាជីវៈដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 2149 វិជ្ជាជីវៈខាងវិស្វកម្មដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 4
   • 215 វិស្វករបច្ចេកវិទ្យាអគ្គីសនី 2
    • 2151 វិស្វករអគ្គីសនី 2
    • 2152 វិស្វករអេឡិចត្រូនិច 0
    • 2153 វិស្វករទូរគមនាគមន៍ 0
   • 216 ស្ថាបត្យករ អ្នករៀបចំប្លង់ អ្នកអង្កេត និងអ្នករចនាម៉ូដ 12
    • 2161 ស្ថាបត្យករសំនង់អាគារ 2
    • 2162 ស្ថាបត្យករគំនូរទេសភាព 0
    • 2163 អ្នករចនាម៉ូដផលិតផល និងសម្លៀកបំពាក់ 0
    • 2164 អ្នករៀបចំប្លង់ក្រុង និងចរាចរណ៍ 0
    • 2165 អ្នកសិល្បៈខាងផែនទី​ និងអ្នកអង្កេត 0
    • 2166 អ្នករចនាក្រាហ្វិច និងម៉ាលធីមីឌី 10
  • 22 វិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាល 0
   • 221 វេជ្ជបណ្ឌិត 0
    • 2211 វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទូទៅ 0
    • 2212 វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឯកទេស 0
   • 222 វិជ្ជាជីវៈខាងគិលានុប្បដ្ឋាយិកា និងឆ្មប 0
    • 2221 វិជ្ជាជីវៈខាងគិលានុប្បដ្ឋាយិកា 0
    • 2222 វិជ្ជាជីវៈខាងឆ្មប 0
   • 223 វិជ្ជាជីវៈខាងឱសថបុរាណ និងវិធីព្យាបាលបុរាណ 0
    • 2230 វិជ្ជាជីវៈខាងឱសថបុរាណ និងវិធីព្យាបាលបុរាណ 0
   • 224 គ្រូពេទ្យជំនួយវេជ្ជបណ្ឌិត 0
    • 2240 គ្រូពេទ្យជំនួយវេជ្ជបណ្ឌិត 0
   • 225 ពេទ្យសត្វ 0
    • 2250 ពេទ្យសត្វ 0
   • 226 វិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាលផ្សេងទៀត 0
    • 2261 ទន្តបណ្ឌិត 0
    • 2262 ឱសថការី 0
    • 2263 វិជ្ជាជីវៈខាង​អនាម័យ និងសុខភាពសាធារណៈ និងសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ 0
    • 2264 អ្នកព្យាបាលរោគដោយកាយវប្បកម្ម 0
    • 2265 អ្នកជំនាញខាងចំណីអាហារ និងអ្នកជំនាញខាងអាហាររូបត្ថម្ភ 0
    • 2266 អ្នកព្យាបាលបញ្ហាការស្តាប់ និងអ្នកព្យាបាលបញ្ហាការនិយាយ 0
    • 2267 អ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែក និងអ្នកឯកទេសកាត់វ៉ែនតា 0
    • 2269 ក្រុមវិជ្ជាជីវៈសុខភាពផ្សេងទៀត ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 23 វិជ្ជាជីវៈខាងការបង្រៀន 84
   • 231 គ្រូបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ និងឧត្តមសិក្សា 0
    • 2310 គ្រូបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ និងឧត្តមសិក្សា 0
   • 232 គ្រូបង្រៀនអប់រំវិជ្ជាជីវៈ 23
    • 2320 គ្រូបង្រៀនអប់រំវិជ្ជាជីវៈ 23
   • 233 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សា 0
    • 2330 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សា 0
   • 234 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សា និងកុមារតូចៗ 1
    • 2341 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សា 1
    • 2342 អ្នកអប់រំកុមារតូចៗ 0
   • 235 វិជ្ជាជីវៈខាងការបង្រៀនផ្សេងទៀត 60
    • 2351 អ្នកឯកទេសខាងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន 22
    • 2352 គ្រូបង្រៀនអប់រំពិសេស 0
    • 2353 គ្រូបង្រៀនភាសាផ្សេងទៀត 37
    • 2354 គ្រូបង្រៀនតន្រ្តីផ្សេងទៀត 0
    • 2355 គ្រូបង្រៀនសិល្បៈផ្សេងទៀត 1
    • 2356 គ្រូបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា 0
    • 2359 វិជ្ជាជីវៈខាងការបង្រៀនផ្សេងទៀត ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 24 វិជ្ជាជីវៈខាងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល 261
   • 241 វិជ្ជាជីវៈខាងហិរញ្ញវត្ថុ 97
    • 2411 គណនេយ្យករ 97
    • 2412 អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគទុន 0
    • 2413 អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ 0
   • 242 វិជ្ជាជីវៈខាងរដ្ឋបាល 48
    • 2421 អ្នកវិភាគការគ្រប់គ្រង និងរដ្ឋបាល 22
    • 2422 វិជ្ជាជីវៈខាងការគ្រប់គ្រងនយោបាយ 0
    • 2423 វិជ្ជាជីវៈខាងបុគ្គលិក និងអាជីព 25
    • 2424 វិជ្ជាជីវៈខាងបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក 1
   • 243 វិជ្ជាជីវៈខាងការលក់ ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 116
    • 2431 វិជ្ជាជីវៈខាងការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារ 102
    • 2432 វិជ្ជាជីវៈខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 4
    • 2433 វិជ្ជាជីវៈខាងការលក់បច្ចេកវិទ្យា និងឱសថពេទ្យ (មិនរួមបញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍) 10
    • 2434 ការលក់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ 0
  • 25 វិជ្ជាជីវៈខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ 10
   • 251 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកវិភាគផ្នែកទន់ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ 10
    • 2511 អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធ 2
    • 2512 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់កុំព្យូទ័រ 1
    • 2513 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញវេប និងម៉ាលធីមីឌី 0
    • 2514 អ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ 1
    • 2519 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកវិភាគផ្នែកទន់ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 6
   • 252 វិជ្ចាជីវៈខាងផ្ទុកទិន្នន័យ និងតបណ្តាញ 0
    • 2521 អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នករៀបចំបង្កើតទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ 0
    • 2522 អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ 0
    • 2523 វិជ្ជាជីវៈខាងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ 0
    • 2529 វិជ្ចាជីវៈខាងផ្ទុកទិន្នន័យ និងតបណ្តាញ មិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 26 វិជ្ជាជីវៈខាងច្បាប់ សង្គម និងវប្បធម៌ 1
   • 261 វិជ្ជាជីវៈខាងច្បាប់ 0
    • 2611 មេធាវី 0
    • 2612 តុលាការ 0
    • 2619 វិជ្ជាជីវៈខាងច្បាប់ សង្គម និងវប្បធម៌ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 262 បណ្ណារក្ស អ្នករក្សាប័ណ្ណសារ និងអ្នកថែរក្សា 0
    • 2621 អ្នករក្សាប័ណ្ណសារ និងអ្នកថែរក្សា 0
    • 2622 វិជ្ជាជីវៈខាងបណ្ណារក្ស និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 263 វិជ្ជាជីវៈខាងសង្គម និងសាសនា 0
    • 2631 សេដ្ឋវិទូ 0
    • 2632 សង្គមវិទូ​​ នរវិទូ​ និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 2633 ទស្សនៈវិទូ ប្រវត្តិវិទូ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ 0
    • 2634 ចិត្តវិទូ 0
    • 2635 វិជ្ជាជីវៈខាងកិច្ចការសង្គម និងពិគ្រោះយោបល់ 0
    • 2636 វិជ្ជាជីវៈខាងសាសនា 0
   • 264 អ្នកនិពន្ធ អ្នកសារព័ត៌មាន និងភាសាវិទូ 1
    • 2641 អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកសរសេរដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 2642 អ្នកសារព័ត៌មាន 0
    • 2643 អ្នកបកប្រែអត្ថបទ អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងភាសាវិទូដទៃទៀត 1
   • 265 សិល្បៈករប្រឌិតញ្ញាណ និងសិល្បៈករសម្តែង 0
    • 2651 សិល្បៈករខ្សែភាពយន្ត 0
    • 2652 តន្ត្រីករ អ្នកចម្រៀង និងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង 0
    • 2653 អ្នករាំ និងនាដវិទូ 0
    • 2654 ចាងហ្វាង និងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត ឆាក​ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 2655 តួសម្តែង 0
    • 2656 ពិធីករតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត 0
    • 2659 សិល្បៈករប្រឌិតញ្ញាណ និងសិល្បៈករសម្តែង ដែលមិនបាន ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 3 អ្នកបច្ចេទេស និងវិជ្ជាជីវៈជាសហការី 1497
  • 31 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម និងវិទ្យាសាស្រ្តរូប 8
   • 311 អ្នកបច្ចេទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តរូប និងវិស្វកម្ម 5
    • 3111 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តគីមី និងរូប 0
    • 3112 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មសំនង់ស៊ីវិល 0
    • 3113 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មអគ្គីសនី 5
    • 3114 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច 0
    • 3115 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីន 0
    • 3116 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មគីមី 0
    • 3117 អ្នកបច្ចេកទេសខាងការទាញយករ៉ែ និងលោហស្សាហកម្ម 0
    • 3118 អ្នកក្រសៃខ្យល់ 0
    • 3119 អ្នកបច្ចេទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តរូប និងវិស្វកម្ម ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 312 អ្នកមើលការខុសត្រូវការជីកយករ៉ែ ការផលិត និងការសាងសង់ 2
    • 3121 អ្នកមើលការខុសត្រូវការជីកយករ៉ែ 0
    • 3122 អ្នកមើលការខុសត្រូវការផលិតក្នុងរោងចក្រ 0
    • 3123 អ្នកមើលការខុសត្រូវការសាងសង់ 2
   • 313 អ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិត 1
    • 3131 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រផលិតថាមពល 0
    • 3132 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដុតរំលាយ និងការជ្រលក់ទឹក 0
    • 3133 អ្នកត្រួតពិនិត្យគ្រឿងចក្រដំណើរការផលិតគីមី 0
    • 3134 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចម្រាញ់ប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិ 0
    • 3135 អ្នកត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិតលោហធាតុ 0
    • 3139 អ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិត ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 1
   • 314 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តជីវិត និងវិជ្ជាជីវៈជាសហការី ដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 3141 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តជីវិត (មិនរួមបញ្ចូលផ្នែក វេជ្ជសាស្រ្ត) 0
    • 3142 អ្នកបច្ចេកទេសខាងកសិកម្ម 0
    • 3143 អ្នកបច្ចេកទេសខាងនេសាទ 0
   • 315 អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកបច្ចេកទេសខាងនាវា និងយន្តហោះ 0
    • 3151 វិស្វករការដ្ឋាននាវា 0
    • 3152 ភ្នាក់ងារ និងអ្នកបើកបរនៅជាន់ខាងលើនាវា 0
    • 3153 អ្នកបើកបរយន្តហោះ និងវិជ្ជាជីវៈជាសហការីដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 3154 អ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស 0
    • 3155 អ្នកបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិចរក្សាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស 0
  • 32 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសុខាភិបាល 0
   • 321 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវេជ្ជសាស្រ្ត និងឱសថកម្មសាស្រ្ត 0
    • 3211 អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តខាងការបង្កើតរូបភាពនៃផ្នែកដងខ្លួន និងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសបង្កើតសម្ភារព្យាបាលរោគ 0
    • 3212 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវេជ្ជសាស្រ្ត និងទីពិសោធន៍រោគសាស្រ្ត 0
    • 3213 អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនួយការផ្នែកឱសថកម្មសាស្រ្ត 0
    • 3214 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវេជ្ជសាស្រ្ត និងធ្មេញសិប្បនិម្មិត 0
   • 322 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកា និងឆ្មប 0
    • 3221 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកា 0
    • 3222 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសម្ភព 0
   • 323 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកឱសថបុរាណ និងព្យាបាលតាមរបៀបបុរាណ 0
    • 3230 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកឱសថបុរាណ និងព្យាបាលតាមរបៀប បុរាណ 0
   • 324 អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនួយការពេទ្យសត្វ 0
    • 3240 អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនួយការពេទ្យសត្វ 0
   • 325 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសុខាភិបាលផ្សេងទៀត 0
    • 3251 ជំនួយការពេទ្យធ្មេញ​ និងអ្នកព្យាបាលធ្មេញ 0
    • 3252 អ្នកបច្ចេកទេសកត់ត្រាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងព័ត៌មានអំពីសុខភាព 0
    • 3253 អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពសហគមន៍ 0
    • 3254 អ្នកកាត់វ៉ែនតាចែកជូនប្រជាជន 0
    • 3255 អ្នកបច្ចេកទេស និងជំនួយការផ្នែកព្យាបាលដោយកាយវប្បកម្ម 0
    • 3256 ជំនួយការពេទ្យ 0
    • 3257 អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងសហការីផ្នែកសុខភាពសាធាណៈ និង សុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ 0
    • 3258 អ្នកធ្វើការផ្នែករថយន្តសង្រ្គោះ 0
    • 3259 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសុខាភិបាល ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 33 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល 1344
   • 331 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណិតសាស្រ្ត 1003
    • 3311 ឈ្មួញ និងឈ្មួញកណ្តាលខាងមូលប័ត្រ និងហិរញ្ញវត្ថុ 0
    • 3312 មន្រ្តីឥណទាន និងប្រាក់កម្ចី 1002
    • 3313 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកគណនេយ្យ 1
    • 3314 វិជ្ចាជីវៈជាសហការីស្ថិតិ គណិតសាស្រ្ត និងគណនាតម្លៃ 0
    • 3315 អ្នកវាយតំលៃ និងអ្នកប៉ាន់តំលៃការខាតបង់ 0
   • 332 ភ្នាក់ងារ និងឈ្មួញកណ្តាលខាងការលក់ និងទិញ 292
    • 3321 អ្នកតំណាងធានារ៉ាប់រង 0
    • 3322 អ្នកតំណាងលក់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម 291
    • 3323 អ្នកទិញ 1
    • 3324 ឈ្មួញកណ្តាលខាងផ្នែកជំនួញ 0
   • 333 ភ្នាក់ងារខាងសេវាពាណិជ្ជកម្ម 4
    • 3331 ភ្នាក់ងារប្រមូលទំនិញចេញ និងដឹកជញ្ជូនចេញ និងបញ្ជូនបន្ត 1
    • 3332 អ្នកធ្វើផែនការការប្រជុំ និងព្រឹត្តិការណ៍ 1
    • 3333 ភ្នាក់ងារ និងអ្នកម៉ៅការការងារ 0
    • 3334 ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងនាយកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ 0
    • 3339 ភ្នាក់ងារខាងសេវាកម្មអាជីវកម្ម ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 2
   • 334 លេខាធិការផ្នែករដ្ឋបាល និងឯកទេសកម្ម 45
    • 3341 អ្នកមើលការខុសត្រូវការិយាល័យ 20
    • 3342 លេខាធិការផ្នែកច្បាប់ 0
    • 3343 លេខាធិការផ្នែករដ្ឋបាល និងការប្រតិបត្តិ 25
    • 3344 លេខាធិការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត 0
   • 335 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកនិយ័តករ 0
    • 3351 មន្រ្តីគយ និងមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យព្រំដែន 0
    • 3352 មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកពន្ធ និងរដ្ឋាករ 0
    • 3353 មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកផលប្រយោជន៍សង្គម 0
    • 3354 មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ 0
    • 3355 ប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេត 0
    • 3359 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកនិយ័តករ ដែលមិនបាន ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 34 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកច្បាប់ សង្គម វប្បធម៌ និង សហការីដែលពាក់ព័ន្ធ 145
   • 341 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកច្បាប់ សង្គម​ សាសនា 11
    • 3411 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកច្បាប់ និងសហការីដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 3412 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកកិច្ចការសង្គម 11
    • 3413 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសាសនា 0
   • 342 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកកីឡា និងហាត់ប្រាណ 1
    • 3421 អត្តពលិក និងកីឡាករ 0
    • 3422 គ្រូបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្ហាត់ និងមន្រ្តីខាងកីឡា 1
    • 3423 គ្រូបង្ហាត់ការហាត់ប្រាណ និងការកំសាន្ត និងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធី 0
   • 343 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសិល្បៈ វប្បធម៌ និងការធ្វើម្ហូបអាហារ 133
    • 3431 អ្នកថតរូប 31
    • 3432 អ្នករចនាប្លង់ និងអ្នកតុបតែងលម្អផ្នែកខាងក្នុងអាគារ 0
    • 3433 អ្នកបច្ចេកទេសខាងបន្ទប់តាំងសិល្បៈវត្ថុ សារៈមន្ទីរ និងបណ្ណាល័យ 1
    • 3434 មេចុងភៅ 101
    • 3435 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសិល្បៈ និងវប្បធម៌ផ្សេងទៀត 0
  • 35 អ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍ 0
   • 351 អ្នកបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍ និងអ្នកបច្ចេកទេសផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ 0
    • 3511 អ្នកបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍ 0
    • 3512 អ្នកបច្ចេកទេសផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា 0
    • 3513 អ្នកបច្ចេកទេសខាងតបណ្តាញ និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ 0
    • 3514 អ្នកបច្ចេកទេសខាងតបណ្តាញវេប 0
   • 352 អ្នកបច្ចេកទេសខាងទូរគមនាគមន៍ និងការផ្សព្វផ្សាយ 0
    • 3521 អ្នកបច្ចេកទេសខាងការផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកប្រតិបត្តិសោតទស្សន៍ 0
    • 3522 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍ 0
 • 4 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញសរសេរ (ស្មៀន) 402
  • 41 បុគ្គលិកទូទៅ និងបុគ្គលិកវាយខ្ទង់អក្សរ 43
   • 411 បុគ្គលិកការិយាល័យទូទៅ 40
    • 4110 បុគ្គលិកការិយាល័យទូទៅ 40
   • 412 លេខាធិការ (ទូទៅ) 3
    • 4120 លេខាធិការ (ទូទៅ) 3
   • 413 ក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិវាយខ្ទង់សម្រាប់ចុចអក្សរ 0
    • 4131 អ្នកវាយអត្ថបទ និងក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិដំណើរការជាមួយពាក្យ 0
    • 4132 បុគ្គលិកបញ្ចូលទិន្នន័យ 0
  • 42 បុគ្គលិកបំរើសេវាអតិថិជន 348
   • 421 អ្នកទទួលប្រាក់ អ្នកប្រមូលប្រាក់ និងបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធ 154
    • 4211 អ្នកទទួលប្រាក់នៅធនាគារ និងបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធ 150
    • 4212 អ្នកកាន់បញ្ជីទឹកប្រាក់ អ្នកស៊ីសង និងអ្នកធ្វើការខាងល្បែងដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 4213 អ្នកទទួលបញ្ចាំ និងអ្នកចងការប្រាក់ 0
    • 4214 អ្នកប្រមូលបំណុល និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 4
   • 422 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន 194
    • 4221 អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងបុគ្គលិកខាងការរៀបចំការធ្វើដំណើរ 0
    • 4222 បុគ្គលិកទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាននៅទីចាត់ការកណ្តាល 0
    • 4223 អ្នកប្រតិបត្តិខាងទទួលនិងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្វកណ្តាល 0
    • 4224 អ្នកទទួលភ្ញៀវក្នុងសណ្ឋាគារ 56
    • 4225 បុគ្គលិកកត់ត្រាដំណឹង 0
    • 4226 អ្នកទទួលភ្ញៀវ (ទូទៅ) 137
    • 4227 អ្នកសម្ភាសន៍ការអង្កេត និងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ 1
    • 4229 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 43 បុគ្គលិកផ្នែកចុះបញ្ជីលេខ និងកត់ត្រាសម្ភារ 7
   • 431 បុគ្គលិកផ្នែកចុះបញ្ជីលេខ 3
    • 4311 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាគណនេយ្យ និងបញ្ជី 2
    • 4312 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាស្ថិតិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង 1
    • 4313 បុគ្គលិកផ្នែកកាន់បញ្ជីប្រាក់ខែ 0
   • 432 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាសម្ភារ និងការដឹកជញ្ជូន 4
    • 4321 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាខាងស្តុកទំនិញ 4
    • 4322 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាខាងផលិតកម្ម 0
    • 4323 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាខាងដឹកជញ្ជូន 0
  • 44 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកត់ត្រាផ្សេងទៀត 4
   • 441 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកត់ត្រាផ្សេងទៀត 4
    • 4411 បុគ្គលិកបណ្ណាល័យ 0
    • 4412 បុគ្គលិកផ្នែករត់សំបុត្រ​ និងរៀបចំលំដាប់លំដោយនូវសំបុត្របញ្ញើ 4
    • 4413 បុគ្គលិកផ្នែកធ្វើលេខសម្ងាត់ អានឯកសារ និងបុគ្គលិកដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 4414 អ្នកស៊ីឈ្នួលសរសេរ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 4415 បុគ្គលិកផ្នែករៀបចំ និងថតចម្លងឯកសារ 0
    • 4416 បុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួន 0
    • 4419 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកត់ត្រាផ្សេងទៀត ដែលមិន បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 5 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាកម្ម និងលក់ដូរ 764
  • 51 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាផ្ទាល់ខ្លួន 237
   • 511 អ្នកប​ម្រើ អ្នកលក់សំបុត្រ និងមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ 0
    • 5111 អ្នកបម្រើរួមការធ្វើដំណើរ និងអ្នកបម្រើលើនាវា រឺយន្តហោះ 0
    • 5112 អ្នកលក់សំបុត្រសេវាដឹកជញ្ជូន 0
    • 5113 មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ 0
   • 512 ចុងភៅ 6
    • 5120 ចុងភៅ 6
   • 513 អ្នកបំរើ និងអ្នកក្រឡុកស្រា 220
    • 5131 អ្នកបំរើ 120
    • 5132 អ្នកក្រឡុកស្រា 100
   • 514 ជាងកាត់សក់ អ្នកតែងសម្ភស្សអោយគេ និងអ្នកធ្វើការដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 5141 ជាងកាត់សក់ 0
    • 5142 អ្នកតុបតែងសម្ភស្សអោយគេ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 515 អ្នកមើលការខុសត្រូវអាគារ និងថែរក្សាលំនៅដ្ឋាន 10
    • 5151 អ្នកមើលការខុសត្រូវសម្អាត និងថែរក្សាក្នុងការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និងគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗទៀត 0
    • 5152 អ្នកថែរក្សាលំនៅដ្ឋាន 10
    • 5153 អ្នកមើលការខុសត្រូវអាគារ 0
   • 516 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត 1
    • 5161 គ្រូហោរាសាស្រ្ត គ្រូទាយព្រេងនិស្ស័យ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 5162 អ្នកនៅជាមួយគេ និងអ្នកបម្រើគេ 0
    • 5163 អ្នករៀបចំបុណ្យសព​ និងអ្នកអប់សព 0
    • 5164 អ្នកថែទាំសត្វចិញ្ចឹម និងអ្នកធ្វើការផ្នែកថែរក្សាសត្វ 0
    • 5165 គ្រូបង្រៀនបើកបរ 0
    • 5169 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 1
  • 52 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់ដូរ 487
   • 521 អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ និងផ្សារ 44
    • 5211 អ្នកលក់ដូរតាមតូប និងផ្សារ 44
    • 5212 អ្នកលក់អាហារតាមផ្លូវ 0
   • 522 អ្នកលក់ដូរតាមហាង 36
    • 5221 ម្ចាស់ហាង 0
    • 5222 អ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងហាង 6
    • 5223 ជំនួយការលក់ក្នុងហាង 30
   • 523 បេឡាករ និងស្មៀនរត់សំបុត្រ 114
    • 5230 បេឡាករ និងស្មៀនរត់សំបុត្រ 114
   • 524 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់ដូរផ្សេងទៀត 293
    • 5241 អ្នកបង្ហាញម៉ូដខោអាវ និងអ្នកបង្ហាញម៉ូដផ្សេងទៀត 0
    • 5242 អ្នកតាំងបង្ហាញលក់ 25
    • 5243 អ្នកលក់ដូរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ 5
    • 5244 អ្នកលក់ដូរតាមការទំនាក់ទំនង 26
    • 5245 អ្នកបម្រើតាមស្ថានីយ៍ផ្តល់សេវា 0
    • 5246 អ្នកបម្រើតាមកន្លែងផ្តល់សេវាចំណីអាហារ 3
    • 5249 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់ដូរ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 234
  • 53 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន 2
   • 531 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំក្មេង និងជំនួយការគ្រូបង្រៀន 2
    • 5311 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំក្មេង 0
    • 5312 ជំនួយការគ្រូបង្រៀន 2
   • 532 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនខាងសុខភាព 0
    • 5321 ជំនួយការថែទាំសុខភាព 0
    • 5322 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមផ្ទះ 0
    • 5329 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនខាងសុខភាព ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 54 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាការពារ 38
   • 541 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាការពារ 38
    • 5411 អ្នកពន្លត់អគ្គីសភ័យ 0
    • 5412 ភ្នាក់ងារប៉ូលីស 0
    • 5413 ឆ្មាំគុក 0
    • 5414 អ្នកការពារសន្តិសុខ 38
    • 5419 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាការពារ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 6 អ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទជំនាញ 0
  • 61 អ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្មជំនាញផ្តោតលើទីផ្សារ 0
   • 611 អ្នកធ្វើច្បារដំណាំ និងអ្នកដាំដំណាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ 0
    • 6111 អ្នកដាំដំណាំចំការ និងបន្លែ 0
    • 6112 អ្នកដំាដំណាំឈើ និងឈើលំអ 0
    • 6113 អ្នកដាំសួន អ្នកដាំដំណាំសាកវប្បកម្ម និងបណ្តុះកូនឈើ 0
    • 6114 អ្នកដាំដំណាំចម្រុះ 0
   • 612 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ 0
    • 6121 អ្នកចិញ្ចឹមបសុសត្វ និងផលិតគ្រឿងបរិភោគធ្វើពីទឹកដោះសត្វ 0
    • 6122 អ្នកចិញ្ចឹមបសុបក្សី 0
    • 6123 អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំ និងចិញ្ចឹមសត្វដែលអោយផលបន្តបន្ទាប់​ (ឧទាៈ ចិញ្ចឹមដង្កូវនាងយកសូត្រ) 0
    • 6129 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 613 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះ 0
    • 6130 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះ 0
  • 62 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ នេសាទ និងប្រមាញ់ជំនាញ ផ្តោតលើទីផ្សារ 0
   • 621 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 6210 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 622 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ អ្នកប្រមាញ់ និងអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វ 0
    • 6221 អ្នកធ្វើការផ្នែកជលវប្បកម្ម 0
    • 6222 អ្នកធ្វើការផ្នែកនេសាទទឹកសាប និងតាមឆ្នេរសមុទ្រ 0
    • 6223 អ្នកធ្វើការផ្នែកនេសាទសមុទ្រទឹកជ្រៅ 0
    • 6224 អ្នកប្រមាញ់ និងអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វ 0
  • 63 កសិករ អ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់ និងអ្នកប្រមូល រើសរបស់របរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 631 កសិករដាំដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6310 កសិករដាំដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 632 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6320 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 633 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6330 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 634 អ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់ អ្នកដាក់អន្ទាក់ និងអ្នកប្រមូល រើសរបស់របរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6340 អ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់ អ្នកដាក់អន្ទាក់ និងអ្នកប្រមូលរើស របស់របរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
 • 7 សិប្បករ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 15
  • 71 អ្នកធ្វើការផ្នែកសំណង់អគារ និង​អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ (លើកលែងជាងអគ្គិសនី) 2
   • 711 អ្នកធ្វើការផ្នែកការសាងសង់គ្រឹះអាគារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7111 អ្នកសាងសង់ផ្ទះ 0
    • 7112 អ្នករៀបឥដ្ឋ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7113 អ្នករៀបថ្ម អ្នកកាត់ថ្ម អ្នកបំបែកថ្ម និងអ្នកឆ្លាក់ថ្ម 0
    • 7114 អ្នកចាក់ប្លង់សេ ចាក់សាប ជាងបូក និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7115 ជាងឈើ និងជាងភ្ជាប់ឈើនឹងអាគារ 0
    • 7119 អ្នកធ្វើការផ្នែកសង់គ្រឹះអាគារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 712 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកសាងសង់បង្ហើយអាគារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 2
    • 7121 ជាងដំបូល 0
    • 7122 កម្មករក្រាលឥដ្ឋ​ និងកម្មកររៀបឥដ្ឋការ៉ូ 0
    • 7123 អ្នកបូកកំបោរ 0
    • 7124 អ្នកធ្វើការខាងដាក់ទ្រនាប់កំដៅ 0
    • 7125 ជាងដាក់កញ្ចក់ទ្វាបង្អួច 0
    • 7126 ជាងតម្លើងបំពង់ទុយោទឹក បំពង់ទុយោឧស្ម័ន​ និងបំពង់ទុយោខ្យល់ 0
    • 7127 ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងទូរទឹកកក 2
   • 713 អ្នកលាបថ្នាំ អ្នកសម្អាតសំណង់អាគារ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7131 អ្នកលាបថ្នាំ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7132 អ្នកបាញ់ថ្នាំពណ៌ និងបាញ់ថ្នាំឈើវ៉ានីស 0
    • 7133 អ្នកសម្អាតសំណង់អាគារ 0
  • 72 អ្នកធ្វើការផ្នែកលោហៈធាតុ គ្រឿងយន្ត និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 721 អ្នកធ្វើការផ្នែកលោហៈបន្ទៈ និងលោហៈសម្រាប់សាងសង់ អ្នក ចាក់ពុម្ព និងអ្នកផ្សាភ្ជាប់លោហៈ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7211 អ្នកចាក់ពុម្ពលោហៈ និងអ្នកធ្វើមេដែក 0
    • 7212 អ្នកផ្សាភ្ជាប់លោហៈ និងអ្នកផ្លុំភ្លើងផ្តាច់លោហៈ 0
    • 7213 អ្នកធ្វើការខាងធ្វើលោហៈបន្ទះ 0
    • 7214 អ្នករៀបចំ និងអ្នកបង្កើតលោហៈសម្រាប់សាងសង់ 0
    • 7215 អ្នកធ្វើសសៃលោហៈ និងសសៃពួរពីលោហៈ 0
   • 722 ជាងដែក ជាងធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ពីដែក និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7221 ជាងដែក ជាងដំដែក និងអ្នកធ្វើការខាងស្លដែក 0
    • 7222 ជាងធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ពីដែក និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7223 អ្នកប្រើ និងអ្នកបញ្ជាឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើលោហៈ 0
    • 7224 អ្នកដុសខាត់លោហៈ អ្នកក្រឡឹងកង់ និងអ្នកសំលៀងឧបករណ៍ 0
   • 723 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ាស៊ីន 0
    • 7231 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ូតូ 0
    • 7232 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនយន្តហោះ 0
    • 7233 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម 0
    • 7234 ជាងជួសជុលកង់ និងជាងជួសជុលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ 0
  • 73 សិប្បករ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកបោះពុម្ភ 0
   • 731 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្ម 0
    • 7311 អ្នកធ្វើ និងអ្នកជួសជុលឧបករណ៍កំរិតភាពទៀងពេល (ឧទាៈជាងធ្វើ ឬជួសជុលនាឡិកា កុងទ័រវាស់ស្ទង់ ជញ្ជីង) 0
    • 7312 អ្នកធ្វើឧបករណ៍គ្រឿងភ្លេង និងអ្នកកែតម្រូវសូរស័ព្ទភ្លេង 0
    • 7313 អ្នកធ្វើការខាងគ្រឿងអលង្ការ និងលោហៈមានតម្លៃ 0
    • 7314 អ្នកធ្វើការខាងស្មូនឆ្នាំង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7315 អ្នកធ្វើកែវ អ្នកកាត់កែវ អ្នកក្រឡឹងកែវ និងអ្នកធ្វើបង្ហើយការ 0
    • 7316 ជាងឆ្លាក់អក្សរ ជាងលាបលំអ ជាងឆ្លាក់ក្បាច់ និងជាងរចនាក្បាច់ 0
    • 7317 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្មខាងសម្ភារធ្វើពីឈើ កន្រ្តក់ និងសម្ភារដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7318 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្មខាងសម្ភារវាយនភណ្ឌ ធ្វើពីស្បែក និងសម្ភារដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7319 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្ម ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 732 អ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មបោះពុម្ព 0
    • 7321 អ្នកបច្ចេកទេសសង្កត់ពុម្ពអក្សរ 0
    • 7322 អ្នកបោះពុម្ព 0
    • 7323 អ្នកធ្វើការផ្នែកបង្ហើយការ និងការកិប​ឯកសារ​ដែលបោះពុម្ព 0
  • 74 អ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មអគ្គីសនី និងអេឡិច ត្រូនិច 0
   • 741 អ្នកតម្លើង និងអ្នកជួសជុលគ្រឿងបរិក្ខារអគ្គីសនី 0
    • 7411 ជាងរៀបបណ្តាញអគ្គីសនីក្នុងអាគារ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 7412 យន្តការី និងអ្នកតម្លើងអគ្គីសនី 0
    • 7413 អ្នកតម្លើង និងអ្នកជួសជុលខ្សែបណ្តាញអគ្គីសនី 0
   • 742 អ្នកតម្លើង និងអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និង ទូរគមនាគមន៍ 0
    • 7421 យន្តការី និងអ្នកផ្តល់សេវាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច 0
    • 7422 អ្នកតម្លើង និងអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា 0
  • 75 អ្នកធ្វើការផ្នែកដំណើរការផលិតចំណីអាហារ​ កែច្នៃឈើ វាយនភណ្ឌ និងសិប្បកម្មដទៃទៀត និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ​ 13
   • 751 អ្នកធ្វើការផ្នែកដំណើរការផលិតចំណីអាហារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 13
    • 7511 អ្នកលក់សាច់ អ្នកលក់ត្រី និងអ្នករៀបចំអាហារដែលពាក់ព័ន្ធ 5
    • 7512 អ្នកដុតនំ អ្នកធ្វើនំម្សៅ និងដំណាប់ 7
    • 7513 អ្នកធ្វើចំណីអាហារពីទឹកដោះសត្វ 0
    • 7514 អ្នកធ្វើផ្លែឈើ បន្លែអោយទុកបានយូរ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 7515 អ្នកដាក់ពិន្ទុ និងភ្លក់អាហារ និងភេសជ្ជៈ 1
    • 7516 អ្នករៀបចំថ្នាំជក់ និងអ្នកធ្វើផលិតផលថ្នាំជក់ 0
   • 752 ជាងកែច្នៃឈើអោយទុកបានយូរ ជាងធ្វើតុទូ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7521 ជាងកែច្នៃឈើអោយទុកបានយូរ 0
    • 7522 ជាងធ្វើតុទូ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7523 អ្នកជួសជុល និងអ្នកបញ្ជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនឈើ 0
   • 753 អ្នកធ្វើការផ្នែកវាយនភណ្ឌ និងអាជីវកម្មដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7531 ជាងកាត់ដេរ ជាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ ជាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់អំពីរោមសត្វ និងជាងកាត់ដេរមួក 0
    • 7532 អ្នកកាត់សំលៀកបំពាក់ និងអ្នកធ្វើគំរូសំលៀកបំពាក់ និងអ្នកកាត់ដេរ និងអ្នកធ្វើគំរូម៉ូតផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7533 អ្នកធ្វើការខាងដេរ ប៉ាក់ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 7534 អ្នកតុបតែងកៅអីនិងកន្លែងអង្គុយ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7535 អ្នកដេរស្បែកសត្វមានរោម អ្នកសម្លាប់ស្បែកសត្វ និងអ្នកធ្វើ ស្បែកសត្វ 0
    • 7536 អ្នកធ្វើស្បែកជើង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 754 អ្នកជំនាញ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 7541 អ្នកជ្រមុជទឹក 0
    • 7542 អ្នកកែច្នៃកាំភ្លើង និងអ្នកកែច្នៃគ្រាប់ផ្ទុះ 0
    • 7543 អ្នកចាត់ថ្នាក់គុណភាព និងសាកផលិតផល (មិនរួមបញ្ចូលអាហារ និងភេសជ្ជៈ) 0
    • 7544 អ្នកធ្វើធូបទកម្ម និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិតចង្រៃនិងរុក្ខជាតិតូចៗ 0
    • 7549 អ្នកជំនាញ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលមិនបាន ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 8 អ្នកបញ្ជា និងអ្នកដំឡើងគ្រឿងចក្រ និងម៉ាស៊ីន 40
  • 81 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងចក្រនៅនឹងកន្លែង 5
   • 811 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដំណើរការទាញយករ៉ែ និងខនិច 0
    • 8111 អ្នកទាញយករ៉ែ និងអ្នកទាញយកថ្ម 0
    • 8112 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដំណើរការទាញយកខនិច និងថ្ម 0
    • 8113 អ្នកខួងនិងជីកអណ្តូង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8114 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលស៊ីម៉ង់ ថ្ម និងខនិចផ្សេងទៀត 0
   • 812 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រខាងដំណើរការផលិត និងបង្ហើយលោហធាតុ 0
    • 8121 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រខាងដំណើរការផលិតលោហធាតុ 0
    • 8122 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនបង្ហើយ សង្កត់ និងស្រោបលោហធាតុ 0
   • 813 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រ និងម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលគីមី និងរូបថត 0
    • 8131 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រ និងម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលគីមី 0
    • 8132 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលរូបថត 0
   • 814 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលជ័រកៅស៊ូ ផ្លាស្ទិច និង ក្រដាស 0
    • 8141 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលជ័រកៅស៊ូ 0
    • 8142 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលផ្លាស្ទិច 0
    • 8143 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលក្រដាស់ 0
   • 815 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលធ្វើពីក្រណាត់ រោមសត្វ និងស្បែកសត្វ 0
    • 8151 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនរៀបចំ រវៃ និងផ្លុំសសៃអំបោះ 0
    • 8152 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្បាញ និងប៉ាក់ 0
    • 8153 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនដេរ 0
    • 8154 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនជ្រលក់ពណ៌ សម្ងួត និងសម្អាត​សសៃអំបោះ 0
    • 8155 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនរៀបចំរោមសត្វ និងស្បែកសត្វ 0
    • 8156 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនធ្វើស្បែកជើង និងម៉ាស៊ីនដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8157 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោកគក់ 0
    • 8159 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលធ្វើពីក្រណាត់ រោមសត្វ និងស្បែកសត្វដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 816 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារ និងផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8160 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារ និងផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 817 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រធ្វើក្រដាស និងដំណើរការផលិតចំណី អាហារ 0
    • 8171 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រធ្វើក្រដាសឱ្យទន់ និងធ្វើក្រដាស 0
    • 8172 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដំណើរការផលិតចំណីអាហារ 0
   • 818 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងចក្រនៅតាមស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀត 5
    • 8181 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រធ្វើកែវ និងសេរ៉ាមិច 0
    • 8182 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនប្រើចំហាយទឹក និងឆ្នាំងទាញយកចំហាយទឹក 0
    • 8183 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ ច្រកដាក់ដប និងដាក់ផ្លាកសញ្ជា 0
    • 8189 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងចក្រនៅតាមស្ថានីយ៍ ដែលមិនបាន ចាត់ថ្នាក់ 5
  • 82 អ្នកតម្លើង 2
   • 821 អ្នកតម្លើង 2
    • 8211 អ្នកតម្លើងម៉ាស៊ីនយានយន្ត 2
    • 8212 អ្នកតម្លើងបរិក្ខារអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច 0
    • 8219 អ្នកតម្លើងដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 83 អ្នកបើកបរ​ និងអ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចល័តធំៗ 33
   • 831 អ្នកបើកបរ​ក្បាលរថភ្លើង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8311 អ្នកបើកបរ​ក្បាលរថភ្លើង 0
    • 8312 អ្នកបញ្ជាហ្រ្វាំង ធ្វើសញ្ញា និងបិទបើកផ្លូវរថភ្លើង 0
   • 832 អ្នកបើកបររថយន្តតូច រថយន្តវែន និងម៉ូតូ 33
    • 8321 អ្នកបើកបរម៉ូតូ 5
    • 8322 អ្នកបើកបររថយន្តតូច រថយន្តឈ្នួល និងរថយន្តវែន 28
   • 833 អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ និងរថយន្តក្រុង 0
    • 8331 អ្នកបើកបររថយន្តក្រុង និងរថយន្តរត់លើផ្លូវដែក 0
    • 8332 អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ 0
   • 834 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចល័តធំៗ 0
    • 8341 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចល័តធំៗនៅតាមកសិដ្ឋាន និងអនុផលព្រៃឈើ 0
    • 8342 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រកាយដីធំៗ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 8343 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រលើក ស្ទូច និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 8344 អ្នកបញ្ជាឡានស្ទូច 0
   • 835 យានិកកំពង់ផែ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8350 យានិកកំពង់ផែ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
 • 9 មុខរបរតូចតាច 22
  • 91 អ្នកសម្អាតអនាម័យ និងអ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ 4
   • 911 អ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ និងអ្នកសម្អាតអនាម័យក្នុងផ្ទះ សណ្ឋាគារ និងការិយាល័យ 4
    • 9111 អ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ និងអ្នកសម្អាតអនាម័យក្នុងផ្ទះ 0
    • 9112 អ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ និងអ្នកសម្អាតអនាម័យក្នុងការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និងគ្រឹះស្ថានផ្សេងទៀត 4
   • 912 អ្នកធ្វើការផ្នែកលាងសម្អាតយានយន្ត បង្អួច បោកគក និងសម្អាតដោយដៃផ្សេងទៀត 0
    • 9121 អ្នកបោកគក និងអ្នកអ៊ុតដោយប្រើដៃ 0
    • 9122 អ្នកលាងសម្អាតយានយន្ត 0
    • 9123 អ្នកលាងសម្អាតបង្អួច 0
    • 9129 អ្នកធ្វើការផ្នែកលាងសម្អាតផ្សេងទៀត 0
  • 92 កម្មករផ្នែកកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 0
   • 921 កម្មករផ្នែកកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 0
    • 9211 កម្មករចំការដំណាំ 0
    • 9212 កម្មករកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ 0
    • 9213 កម្មករដំណាំចម្រុះ និងចិញ្ចឹមបសុសត្វ 0
    • 9214 កម្មករច្បារដំណាំ និងសាកវប្បកម្ម 0
    • 9215 កម្មករខាងអនុផលព្រៃឈើ 0
    • 9216 កម្មករនេសាទ និងជលវប្បកម្ម 0
  • 93 កម្មករខាងការទាញយករ៉ែ ការសាងសង់ ការផលិត និងដំនឹកជញ្ជូន 8
   • 931 កម្មករទាញយករ៉ែ និងសំណង់ 0
    • 9311 កម្មករទាញយករ៉ែ និងទាញយកថ្ម 0
    • 9312 កម្មករវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល 0
    • 9313 កម្មករសំណង់អាគារ 0
   • 932 កម្មករផលិតកម្ម 5
    • 9321 កម្មករខ្ចប់វេចដោយដៃ 0
    • 9329 កម្មករផលិតកម្មដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 5
   • 933 កម្មករដឹកជញ្ជូន និងស្តុកទំនិញ 3
    • 9331 អ្នកបើកបរយានប្រើកម្លាំងដៃ និងប្រើឈ្នាន់ (ឧទាៈ អ្នកធាក់ ស៊ីក្លូ) 0
    • 9332 អ្នកបររទេះអូសដោយសត្វ និងម៉ាស៊ីន (ឧទាៈ អ្នកបររទេះសេះ គោយន្ត) 0
    • 9333 អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ 2
    • 9334 អ្នករៀបដាក់ទំនិញតាមធ្នើក្នុងឃ្លាំង 1
  • 94 ជំនួយការខាងរៀបចំអាហារ 0
   • 941 ជំនួយការខាងរៀបចំអាហារ 0
    • 9411 អ្នករៀបចំអាហារដែលឆ្អិនឆាប់រហ័ស 0
    • 9412 អ្នកជួយការងារកន្លែងចម្អិនអាហារ 0
  • 95 អ្នកធ្វើការផ្នែកលក់ដូរ និងបម្រើសេវាកម្មតាមផ្លូវ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 10
   • 951 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាកម្មតាមផ្លូវ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 10
    • 9510 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាកម្មតាមផ្លូវ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 10
   • 952 អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ (ក្រៅពីចំណីអាហារ) 0
    • 9520 អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ (ក្រៅពីចំណីអាហារ) 0
  • 96 អ្នកប្រមូលសំរាម និងអ្នកដែលមានជំនាញបឋមផ្សេងទៀត 0
   • 961 អ្នកធ្វើការផ្នែកប្រមូលសំរាម 0
    • 9611 អ្នកប្រមូលសំរាម និងសំរាមកែច្នៃឡើងវិញ 0
    • 9612 អ្នកប្រមូលសំរាមដាក់តាមប្រភេទ 0
    • 9613 អ្នកបោសសំរាម និងកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 962 អ្នកដែលមានជំនាញបឋមផ្សេងទៀត 0
    • 9621 អ្នកនាំសា អ្នកដឹកជញ្ជូនកពា្ចប់ឥវ៉ាន់ និងអ្នកជួយយួរវ៉ាលី 0
    • 9622 អ្នកធ្វើការដោយមិនរើសមុខរបរ​ (អ្វីក៏ធ្វើ) 0
    • 9623 អ្នកបកស្រាយការវាស់វែង និងអ្នកប្រមូលលុយតាមទូលក់ស្វ័យប្រវត្តិ 0
    • 9624 អ្នកប្រមូលអុស​ និងដងទឹក 0
    • 9629 អ្នកធ្វើការកំរិតតូចតាច ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0

ចំនួនអ្នកស្វែងរកការងារទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទមុខរបរ

Contact All | Expand All
 • 1 អ្នកគ្រប់គ្រង 91
  • 11 នាយកប្រតិបត្តិ 13
   • 111 2
    • 1111 1
    • 1112 0
    • 1113 1
    • 1114 0
   • 112 នាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានប្រតិបត្តិ 11
    • 1120 នាយកគ្រប់គ្រង និងប្រធានប្រតិបត្តិ 11
  • 12 នាយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងពាណិជ្ជកម្ម 52
   • 121 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាអាជីវកម្ម និងរដ្ឋបាល 36
    • 1211 នាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ 8
    • 1212 នាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស 14
    • 1213 នាយកគ្រប់គ្រងការរៀបចំផែនការ​ និងគោលនយោបាយ 2
    • 1219 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 12
   • 122 នាយកគ្រប់គ្រងការលក់ ទីផ្សារ និងការអភិវឌ្ឍ 16
    • 1221 នាយកគ្រប់គ្រងការលក់ និងទីផ្សារ 10
    • 1222 នាយកគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 1
    • 1223 នាយកគ្រប់គ្រងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍ 5
  • 13 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម និងសេវាឯកទេសកម្ម 14
   • 131 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 1
    • 1311 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកសិកម្ម និងនេសាទ 0
    • 1312 នាយកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មជលវប្បកម្ម និងនេសាទ 1
   • 132 នាយកគ្រប់គ្រងការផលិតក្នុងរោងចក្រ ការជីកយករ៉ែ ការសាងសង់ និងការចែកចាយ 2
    • 1321 នាយកគ្រប់គ្រងការផលិតក្នុងរោងចក្រ 0
    • 1322 នាយកគ្រប់គ្រងការទាញយករ៉ែ 0
    • 1323 នាយកគ្រប់គ្រងការសាងសង់ 0
    • 1324 នាយកគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ ការចែកចាយ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 2
   • 133 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌ មានវិទ្យា 10
    • 1330 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា 10
   • 134 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មអាជីព 1
    • 1341 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំក្មេង 0
    • 1342 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាព 0
    • 1343 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាថែទាំមនុស្សចាស់ 0
    • 1344 នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខមាលភាពសង្គម 0
    • 1345 នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកអប់រំ 0
    • 1346 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង 1
    • 1349 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាអាជីព ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 14 នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកសេវាបដិសណ្ឋារកិច្ច ការលក់រាយ និងសេវាកម្មផ្សេងទៀត 12
   • 141 នាយកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន 4
    • 1411 នាយកគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ 0
    • 1412 នាយកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋាន 4
   • 142 នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក់រាយ និងលក់ដុំ 5
    • 1420 នាយកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មលក់រាយ និងលក់ដុំ 5
   • 143 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្មផ្សេងទៀត 3
    • 1431 នាយកគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា ការកំសាន្ត និងវប្បធម៌ 0
    • 1439 នាយកគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 3
 • 2 វិជ្ជាជីវៈ 1306
  • 21 វិជ្ជាជីវៈខាងវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម 372
   • 211 វិជ្ជាជីវៈខាងរូបវិទ្យា និងផែនដីវិទ្យា 8
    • 2111 រូបវិទូ និងតារាវិទូ 2
    • 2112 ឧតុនិយមវិទូ 0
    • 2113 គីមីវិទូ 6
    • 2114 ភូគព្ភវិទូ និងភូគព្ភរូបវន្តវិទូ 0
   • 212 គណិតវិទូ​ អ្នកគណនាតម្លៃ និងអ្នកស្ថិតិ 4
    • 2120 គណិតវិទូ​ អ្នកគណនាតម្លៃ និងអ្នកស្ថិតិ 4
   • 213 វិជ្ជាជីវៈខាងវិទ្យាសាស្រ្តជីវិត 15
    • 2131 ជីវវិទូ រុក្ខវិទូ សត្វវិទូ និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ 6
    • 2132 អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខាងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 6
    • 2133 វិជ្ជាជីវៈខាងការការពារបរិស្ថាន 3
   • 214 វិជ្ជាជីវៈខាងវិស្វកម្ម (មិនរួមបញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យាអគ្គីសនី) 160
    • 2141 វិស្វករឧស្សាហកម្ម ​និងផលិតកម្ម 0
    • 2142 វិស្វករសំនង់ស៊ីវីល 98
    • 2143 វិស្វករបរិស្ថាន 1
    • 2144 វិស្វករគ្រឿងម៉ាស៊ីន 54
    • 2145 វិស្វករគីមី 5
    • 2146 វិស្វករខាងការទាញយករ៉ែ លោហស្សាហករ និងវិជ្ជាជីវៈដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 2149 វិជ្ជាជីវៈខាងវិស្វកម្មដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 2
   • 215 វិស្វករបច្ចេកវិទ្យាអគ្គីសនី 157
    • 2151 វិស្វករអគ្គីសនី 146
    • 2152 វិស្វករអេឡិចត្រូនិច 11
    • 2153 វិស្វករទូរគមនាគមន៍ 0
   • 216 ស្ថាបត្យករ អ្នករៀបចំប្លង់ អ្នកអង្កេត និងអ្នករចនាម៉ូដ 28
    • 2161 ស្ថាបត្យករសំនង់អាគារ 18
    • 2162 ស្ថាបត្យករគំនូរទេសភាព 1
    • 2163 អ្នករចនាម៉ូដផលិតផល និងសម្លៀកបំពាក់ 1
    • 2164 អ្នករៀបចំប្លង់ក្រុង និងចរាចរណ៍ 0
    • 2165 អ្នកសិល្បៈខាងផែនទី​ និងអ្នកអង្កេត 1
    • 2166 អ្នករចនាក្រាហ្វិច និងម៉ាលធីមីឌី 7
  • 22 វិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាល 43
   • 221 វេជ្ជបណ្ឌិត 1
    • 2211 វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទូទៅ 0
    • 2212 វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញឯកទេស 1
   • 222 វិជ្ជាជីវៈខាងគិលានុប្បដ្ឋាយិកា និងឆ្មប 19
    • 2221 វិជ្ជាជីវៈខាងគិលានុប្បដ្ឋាយិកា 11
    • 2222 វិជ្ជាជីវៈខាងឆ្មប 8
   • 223 វិជ្ជាជីវៈខាងឱសថបុរាណ និងវិធីព្យាបាលបុរាណ 0
    • 2230 វិជ្ជាជីវៈខាងឱសថបុរាណ និងវិធីព្យាបាលបុរាណ 0
   • 224 គ្រូពេទ្យជំនួយវេជ្ជបណ្ឌិត 2
    • 2240 គ្រូពេទ្យជំនួយវេជ្ជបណ្ឌិត 2
   • 225 ពេទ្យសត្វ 4
    • 2250 ពេទ្យសត្វ 4
   • 226 វិជ្ជាជីវៈខាងសុខាភិបាលផ្សេងទៀត 17
    • 2261 ទន្តបណ្ឌិត 0
    • 2262 ឱសថការី 13
    • 2263 វិជ្ជាជីវៈខាង​អនាម័យ និងសុខភាពសាធារណៈ និងសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ 0
    • 2264 អ្នកព្យាបាលរោគដោយកាយវប្បកម្ម 0
    • 2265 អ្នកជំនាញខាងចំណីអាហារ និងអ្នកជំនាញខាងអាហាររូបត្ថម្ភ 2
    • 2266 អ្នកព្យាបាលបញ្ហាការស្តាប់ និងអ្នកព្យាបាលបញ្ហាការនិយាយ 1
    • 2267 អ្នកឯកទេសពិនិត្យភ្នែក និងអ្នកឯកទេសកាត់វ៉ែនតា 0
    • 2269 ក្រុមវិជ្ជាជីវៈសុខភាពផ្សេងទៀត ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 1
  • 23 វិជ្ជាជីវៈខាងការបង្រៀន 267
   • 231 គ្រូបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ និងឧត្តមសិក្សា 9
    • 2310 គ្រូបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យ និងឧត្តមសិក្សា 9
   • 232 គ្រូបង្រៀនអប់រំវិជ្ជាជីវៈ 62
    • 2320 គ្រូបង្រៀនអប់រំវិជ្ជាជីវៈ 62
   • 233 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សា 23
    • 2330 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សា 23
   • 234 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សា និងកុមារតូចៗ 16
    • 2341 គ្រូបង្រៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សា 12
    • 2342 អ្នកអប់រំកុមារតូចៗ 4
   • 235 វិជ្ជាជីវៈខាងការបង្រៀនផ្សេងទៀត 157
    • 2351 អ្នកឯកទេសខាងវិធីសាស្រ្តបង្រៀន 15
    • 2352 គ្រូបង្រៀនអប់រំពិសេស 14
    • 2353 គ្រូបង្រៀនភាសាផ្សេងទៀត 111
    • 2354 គ្រូបង្រៀនតន្រ្តីផ្សេងទៀត 0
    • 2355 គ្រូបង្រៀនសិល្បៈផ្សេងទៀត 2
    • 2356 គ្រូបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា 12
    • 2359 វិជ្ជាជីវៈខាងការបង្រៀនផ្សេងទៀត ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 3
  • 24 វិជ្ជាជីវៈខាងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល 558
   • 241 វិជ្ជាជីវៈខាងហិរញ្ញវត្ថុ 484
    • 2411 គណនេយ្យករ 474
    • 2412 អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ខាងហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគទុន 6
    • 2413 អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុ 4
   • 242 វិជ្ជាជីវៈខាងរដ្ឋបាល 28
    • 2421 អ្នកវិភាគការគ្រប់គ្រង និងរដ្ឋបាល 16
    • 2422 វិជ្ជាជីវៈខាងការគ្រប់គ្រងនយោបាយ 1
    • 2423 វិជ្ជាជីវៈខាងបុគ្គលិក និងអាជីព 7
    • 2424 វិជ្ជាជីវៈខាងបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក 4
   • 243 វិជ្ជាជីវៈខាងការលក់ ទីផ្សារ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 46
    • 2431 វិជ្ជាជីវៈខាងការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារ 26
    • 2432 វិជ្ជាជីវៈខាងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ 8
    • 2433 វិជ្ជាជីវៈខាងការលក់បច្ចេកវិទ្យា និងឱសថពេទ្យ (មិនរួមបញ្ចូល បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍) 2
    • 2434 ការលក់បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ 10
  • 25 វិជ្ជាជីវៈខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ 23
   • 251 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកវិភាគផ្នែកទន់ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ 9
    • 2511 អ្នកវិភាគប្រព័ន្ធ 1
    • 2512 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់កុំព្យូទ័រ 5
    • 2513 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញវេប និងម៉ាលធីមីឌី 0
    • 2514 អ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ 2
    • 2519 អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ និងអ្នកវិភាគផ្នែកទន់ និងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 1
   • 252 វិជ្ចាជីវៈខាងផ្ទុកទិន្នន័យ និងតបណ្តាញ 14
    • 2521 អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នករៀបចំបង្កើតទិន្នន័យកុំព្យូទ័រ 0
    • 2522 អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ 3
    • 2523 វិជ្ជាជីវៈខាងបណ្តាញកុំព្យូទ័រ 6
    • 2529 វិជ្ចាជីវៈខាងផ្ទុកទិន្នន័យ និងតបណ្តាញ មិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 5
  • 26 វិជ្ជាជីវៈខាងច្បាប់ សង្គម និងវប្បធម៌ 43
   • 261 វិជ្ជាជីវៈខាងច្បាប់ 12
    • 2611 មេធាវី 9
    • 2612 តុលាការ 0
    • 2619 វិជ្ជាជីវៈខាងច្បាប់ សង្គម និងវប្បធម៌ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 3
   • 262 បណ្ណារក្ស អ្នករក្សាប័ណ្ណសារ និងអ្នកថែរក្សា 0
    • 2621 អ្នករក្សាប័ណ្ណសារ និងអ្នកថែរក្សា 0
    • 2622 វិជ្ជាជីវៈខាងបណ្ណារក្ស និងព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 263 វិជ្ជាជីវៈខាងសង្គម និងសាសនា 9
    • 2631 សេដ្ឋវិទូ 2
    • 2632 សង្គមវិទូ​​ នរវិទូ​ និងវិជ្ជាជីវៈដែលពាក់ព័ន្ធ 3
    • 2633 ទស្សនៈវិទូ ប្រវត្តិវិទូ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ 0
    • 2634 ចិត្តវិទូ 2
    • 2635 វិជ្ជាជីវៈខាងកិច្ចការសង្គម និងពិគ្រោះយោបល់ 2
    • 2636 វិជ្ជាជីវៈខាងសាសនា 0
   • 264 អ្នកនិពន្ធ អ្នកសារព័ត៌មាន និងភាសាវិទូ 9
    • 2641 អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកសរសេរដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 2642 អ្នកសារព័ត៌មាន 5
    • 2643 អ្នកបកប្រែអត្ថបទ អ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ និងភាសាវិទូដទៃទៀត 4
   • 265 សិល្បៈករប្រឌិតញ្ញាណ និងសិល្បៈករសម្តែង 13
    • 2651 សិល្បៈករខ្សែភាពយន្ត 0
    • 2652 តន្ត្រីករ អ្នកចម្រៀង និងអ្នកនិពន្ធបទភ្លេង 1
    • 2653 អ្នករាំ និងនាដវិទូ 0
    • 2654 ចាងហ្វាង និងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត ឆាក​ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 2655 តួសម្តែង 0
    • 2656 ពិធីករតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀត 12
    • 2659 សិល្បៈករប្រឌិតញ្ញាណ និងសិល្បៈករសម្តែង ដែលមិនបាន ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 3 អ្នកបច្ចេទេស និងវិជ្ជាជីវៈជាសហការី 1025
  • 31 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីវិទ្យាសាស្រ្ត និងវិស្វកម្ម និងវិទ្យាសាស្រ្តរូប 494
   • 311 អ្នកបច្ចេទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តរូប និងវិស្វកម្ម 460
    • 3111 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តគីមី និងរូប 3
    • 3112 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មសំនង់ស៊ីវិល 53
    • 3113 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មអគ្គីសនី 390
    • 3114 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិច 6
    • 3115 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីន 5
    • 3116 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មគីមី 3
    • 3117 អ្នកបច្ចេកទេសខាងការទាញយករ៉ែ និងលោហស្សាហកម្ម 0
    • 3118 អ្នកក្រសៃខ្យល់ 0
    • 3119 អ្នកបច្ចេទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តរូប និងវិស្វកម្ម ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 312 អ្នកមើលការខុសត្រូវការជីកយករ៉ែ ការផលិត និងការសាងសង់ 13
    • 3121 អ្នកមើលការខុសត្រូវការជីកយករ៉ែ 1
    • 3122 អ្នកមើលការខុសត្រូវការផលិតក្នុងរោងចក្រ 5
    • 3123 អ្នកមើលការខុសត្រូវការសាងសង់ 7
   • 313 អ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិត 2
    • 3131 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រផលិតថាមពល 0
    • 3132 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដុតរំលាយ និងការជ្រលក់ទឹក 0
    • 3133 អ្នកត្រួតពិនិត្យគ្រឿងចក្រដំណើរការផលិតគីមី 1
    • 3134 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចម្រាញ់ប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិ 0
    • 3135 អ្នកត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិតលោហធាតុ 0
    • 3139 អ្នកបច្ចេកទេសត្រួតពិនិត្យដំណើរការផលិត ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 1
   • 314 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តជីវិត និងវិជ្ជាជីវៈជាសហការី ដែលពាក់ព័ន្ធ 19
    • 3141 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិទ្យាសាស្រ្តជីវិត (មិនរួមបញ្ចូលផ្នែក វេជ្ជសាស្រ្ត) 0
    • 3142 អ្នកបច្ចេកទេសខាងកសិកម្ម 19
    • 3143 អ្នកបច្ចេកទេសខាងនេសាទ 0
   • 315 អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងអ្នកបច្ចេកទេសខាងនាវា និងយន្តហោះ 0
    • 3151 វិស្វករការដ្ឋាននាវា 0
    • 3152 ភ្នាក់ងារ និងអ្នកបើកបរនៅជាន់ខាងលើនាវា 0
    • 3153 អ្នកបើកបរយន្តហោះ និងវិជ្ជាជីវៈជាសហការីដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 3154 អ្នកត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស 0
    • 3155 អ្នកបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិចរក្សាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាស 0
  • 32 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសុខាភិបាល 24
   • 321 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវេជ្ជសាស្រ្ត និងឱសថកម្មសាស្រ្ត 6
    • 3211 អ្នកបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្រ្តខាងការបង្កើតរូបភាពនៃផ្នែកដងខ្លួន និងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសបង្កើតសម្ភារព្យាបាលរោគ 0
    • 3212 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវេជ្ជសាស្រ្ត និងទីពិសោធន៍រោគសាស្រ្ត 6
    • 3213 អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនួយការផ្នែកឱសថកម្មសាស្រ្ត 0
    • 3214 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវេជ្ជសាស្រ្ត និងធ្មេញសិប្បនិម្មិត 0
   • 322 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកា និងឆ្មប 11
    • 3221 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកគិលានុបដ្ឋាយិកា 7
    • 3222 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសម្ភព 4
   • 323 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកឱសថបុរាណ និងព្យាបាលតាមរបៀបបុរាណ 0
    • 3230 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកឱសថបុរាណ និងព្យាបាលតាមរបៀប បុរាណ 0
   • 324 អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនួយការពេទ្យសត្វ 3
    • 3240 អ្នកបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនួយការពេទ្យសត្វ 3
   • 325 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសុខាភិបាលផ្សេងទៀត 4
    • 3251 ជំនួយការពេទ្យធ្មេញ​ និងអ្នកព្យាបាលធ្មេញ 1
    • 3252 អ្នកបច្ចេកទេសកត់ត្រាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងព័ត៌មានអំពីសុខភាព 0
    • 3253 អ្នកធ្វើការផ្នែកសុខភាពសហគមន៍ 0
    • 3254 អ្នកកាត់វ៉ែនតាចែកជូនប្រជាជន 0
    • 3255 អ្នកបច្ចេកទេស និងជំនួយការផ្នែកព្យាបាលដោយកាយវប្បកម្ម 0
    • 3256 ជំនួយការពេទ្យ 3
    • 3257 អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងសហការីផ្នែកសុខភាពសាធាណៈ និង សុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការ 0
    • 3258 អ្នកធ្វើការផ្នែករថយន្តសង្រ្គោះ 0
    • 3259 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសុខាភិបាល ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 33 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល 445
   • 331 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណិតសាស្រ្ត 181
    • 3311 ឈ្មួញ និងឈ្មួញកណ្តាលខាងមូលប័ត្រ និងហិរញ្ញវត្ថុ 6
    • 3312 មន្រ្តីឥណទាន និងប្រាក់កម្ចី 145
    • 3313 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកគណនេយ្យ 26
    • 3314 វិជ្ចាជីវៈជាសហការីស្ថិតិ គណិតសាស្រ្ត និងគណនាតម្លៃ 4
    • 3315 អ្នកវាយតំលៃ និងអ្នកប៉ាន់តំលៃការខាតបង់ 0
   • 332 ភ្នាក់ងារ និងឈ្មួញកណ្តាលខាងការលក់ និងទិញ 28
    • 3321 អ្នកតំណាងធានារ៉ាប់រង 1
    • 3322 អ្នកតំណាងលក់ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម 24
    • 3323 អ្នកទិញ 2
    • 3324 ឈ្មួញកណ្តាលខាងផ្នែកជំនួញ 1
   • 333 ភ្នាក់ងារខាងសេវាពាណិជ្ជកម្ម 20
    • 3331 ភ្នាក់ងារប្រមូលទំនិញចេញ និងដឹកជញ្ជូនចេញ និងបញ្ជូនបន្ត 0
    • 3332 អ្នកធ្វើផែនការការប្រជុំ និងព្រឹត្តិការណ៍ 2
    • 3333 ភ្នាក់ងារ និងអ្នកម៉ៅការការងារ 0
    • 3334 ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងនាយកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ 4
    • 3339 ភ្នាក់ងារខាងសេវាកម្មអាជីវកម្ម ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 14
   • 334 លេខាធិការផ្នែករដ្ឋបាល និងឯកទេសកម្ម 215
    • 3341 អ្នកមើលការខុសត្រូវការិយាល័យ 9
    • 3342 លេខាធិការផ្នែកច្បាប់ 31
    • 3343 លេខាធិការផ្នែករដ្ឋបាល និងការប្រតិបត្តិ 175
    • 3344 លេខាធិការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត 0
   • 335 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកនិយ័តករ 1
    • 3351 មន្រ្តីគយ និងមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យព្រំដែន 0
    • 3352 មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកពន្ធ និងរដ្ឋាករ 0
    • 3353 មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកផលប្រយោជន៍សង្គម 0
    • 3354 មន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ 0
    • 3355 ប៉ូលីសត្រួតពិនិត្យ និងស៊ើបអង្កេត 1
    • 3359 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកនិយ័តករ ដែលមិនបាន ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 34 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកច្បាប់ សង្គម វប្បធម៌ និង សហការីដែលពាក់ព័ន្ធ 13
   • 341 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកច្បាប់ សង្គម​ សាសនា 4
    • 3411 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកច្បាប់ និងសហការីដែលពាក់ព័ន្ធ 3
    • 3412 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកកិច្ចការសង្គម 1
    • 3413 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសាសនា 0
   • 342 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកកីឡា និងហាត់ប្រាណ 0
    • 3421 អត្តពលិក និងកីឡាករ 0
    • 3422 គ្រូបណ្តុះបណ្តាល គ្រូបង្ហាត់ និងមន្រ្តីខាងកីឡា 0
    • 3423 គ្រូបង្ហាត់ការហាត់ប្រាណ និងការកំសាន្ត និងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធី 0
   • 343 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសិល្បៈ វប្បធម៌ និងការធ្វើម្ហូបអាហារ 9
    • 3431 អ្នកថតរូប 1
    • 3432 អ្នករចនាប្លង់ និងអ្នកតុបតែងលម្អផ្នែកខាងក្នុងអាគារ 4
    • 3433 អ្នកបច្ចេកទេសខាងបន្ទប់តាំងសិល្បៈវត្ថុ សារៈមន្ទីរ និងបណ្ណាល័យ 0
    • 3434 មេចុងភៅ 2
    • 3435 វិជ្ជាជីវៈជាសហការីផ្នែកសិល្បៈ និងវប្បធម៌ផ្សេងទៀត 2
  • 35 អ្នកបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍ 49
   • 351 អ្នកបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍ និងអ្នកបច្ចេកទេសផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ 47
    • 3511 អ្នកបច្ចេកទេសប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និងគមនាគមន៍ 28
    • 3512 អ្នកបច្ចេកទេសផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា 12
    • 3513 អ្នកបច្ចេកទេសខាងតបណ្តាញ និងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ 3
    • 3514 អ្នកបច្ចេកទេសខាងតបណ្តាញវេប 4
   • 352 អ្នកបច្ចេកទេសខាងទូរគមនាគមន៍ និងការផ្សព្វផ្សាយ 2
    • 3521 អ្នកបច្ចេកទេសខាងការផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកប្រតិបត្តិសោតទស្សន៍ 2
    • 3522 អ្នកបច្ចេកទេសខាងវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍ 0
 • 4 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញសរសេរ (ស្មៀន) 617
  • 41 បុគ្គលិកទូទៅ និងបុគ្គលិកវាយខ្ទង់អក្សរ 57
   • 411 បុគ្គលិកការិយាល័យទូទៅ 45
    • 4110 បុគ្គលិកការិយាល័យទូទៅ 45
   • 412 លេខាធិការ (ទូទៅ) 11
    • 4120 លេខាធិការ (ទូទៅ) 11
   • 413 ក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិវាយខ្ទង់សម្រាប់ចុចអក្សរ 1
    • 4131 អ្នកវាយអត្ថបទ និងក្រុមអ្នកប្រតិបត្តិដំណើរការជាមួយពាក្យ 1
    • 4132 បុគ្គលិកបញ្ចូលទិន្នន័យ 0
  • 42 បុគ្គលិកបំរើសេវាអតិថិជន 498
   • 421 អ្នកទទួលប្រាក់ អ្នកប្រមូលប្រាក់ និងបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធ 403
    • 4211 អ្នកទទួលប្រាក់នៅធនាគារ និងបុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធ 403
    • 4212 អ្នកកាន់បញ្ជីទឹកប្រាក់ អ្នកស៊ីសង និងអ្នកធ្វើការខាងល្បែងដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 4213 អ្នកទទួលបញ្ចាំ និងអ្នកចងការប្រាក់ 0
    • 4214 អ្នកប្រមូលបំណុល និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 422 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន 95
    • 4221 អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងបុគ្គលិកខាងការរៀបចំការធ្វើដំណើរ 24
    • 4222 បុគ្គលិកទទួល និងផ្តល់ព័ត៌មាននៅទីចាត់ការកណ្តាល 10
    • 4223 អ្នកប្រតិបត្តិខាងទទួលនិងភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្វកណ្តាល 9
    • 4224 អ្នកទទួលភ្ញៀវក្នុងសណ្ឋាគារ 24
    • 4225 បុគ្គលិកកត់ត្រាដំណឹង 0
    • 4226 អ្នកទទួលភ្ញៀវ (ទូទៅ) 26
    • 4227 អ្នកសម្ភាសន៍ការអង្កេត និងស្រាវជ្រាវទីផ្សារ 2
    • 4229 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់ព័ត៌មានដល់អតិថិជន ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 43 បុគ្គលិកផ្នែកចុះបញ្ជីលេខ និងកត់ត្រាសម្ភារ 57
   • 431 បុគ្គលិកផ្នែកចុះបញ្ជីលេខ 41
    • 4311 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាគណនេយ្យ និងបញ្ជី 30
    • 4312 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាស្ថិតិ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធានារ៉ាប់រង 5
    • 4313 បុគ្គលិកផ្នែកកាន់បញ្ជីប្រាក់ខែ 6
   • 432 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាសម្ភារ និងការដឹកជញ្ជូន 16
    • 4321 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាខាងស្តុកទំនិញ 15
    • 4322 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាខាងផលិតកម្ម 1
    • 4323 បុគ្គលិកផ្នែកកត់ត្រាខាងដឹកជញ្ជូន 0
  • 44 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកត់ត្រាផ្សេងទៀត 5
   • 441 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកត់ត្រាផ្សេងទៀត 5
    • 4411 បុគ្គលិកបណ្ណាល័យ 1
    • 4412 បុគ្គលិកផ្នែករត់សំបុត្រ​ និងរៀបចំលំដាប់លំដោយនូវសំបុត្របញ្ញើ 0
    • 4413 បុគ្គលិកផ្នែកធ្វើលេខសម្ងាត់ អានឯកសារ និងបុគ្គលិកដែល ពាក់ព័ន្ធ 0
    • 4414 អ្នកស៊ីឈ្នួលសរសេរ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 4415 បុគ្គលិកផ្នែករៀបចំ និងថតចម្លងឯកសារ 0
    • 4416 បុគ្គលិកផ្ទាល់ខ្លួន 4
    • 4419 អ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញកត់ត្រាផ្សេងទៀត ដែលមិន បានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 5 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាកម្ម និងលក់ដូរ 455
  • 51 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាផ្ទាល់ខ្លួន 91
   • 511 អ្នកប​ម្រើ អ្នកលក់សំបុត្រ និងមគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ 32
    • 5111 អ្នកបម្រើរួមការធ្វើដំណើរ និងអ្នកបម្រើលើនាវា រឺយន្តហោះ 0
    • 5112 អ្នកលក់សំបុត្រសេវាដឹកជញ្ជូន 0
    • 5113 មគ្គុទេសក៍ទេសចរណ៍ 32
   • 512 ចុងភៅ 7
    • 5120 ចុងភៅ 7
   • 513 អ្នកបំរើ និងអ្នកក្រឡុកស្រា 42
    • 5131 អ្នកបំរើ 33
    • 5132 អ្នកក្រឡុកស្រា 9
   • 514 ជាងកាត់សក់ អ្នកតែងសម្ភស្សអោយគេ និងអ្នកធ្វើការដែល ពាក់ព័ន្ធ 1
    • 5141 ជាងកាត់សក់ 0
    • 5142 អ្នកតុបតែងសម្ភស្សអោយគេ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 1
   • 515 អ្នកមើលការខុសត្រូវអាគារ និងថែរក្សាលំនៅដ្ឋាន 6
    • 5151 អ្នកមើលការខុសត្រូវសម្អាត និងថែរក្សាក្នុងការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និងគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗទៀត 5
    • 5152 អ្នកថែរក្សាលំនៅដ្ឋាន 0
    • 5153 អ្នកមើលការខុសត្រូវអាគារ 1
   • 516 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀត 3
    • 5161 គ្រូហោរាសាស្រ្ត គ្រូទាយព្រេងនិស្ស័យ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 5162 អ្នកនៅជាមួយគេ និងអ្នកបម្រើគេ 0
    • 5163 អ្នករៀបចំបុណ្យសព​ និងអ្នកអប់សព 0
    • 5164 អ្នកថែទាំសត្វចិញ្ចឹម និងអ្នកធ្វើការផ្នែកថែរក្សាសត្វ 1
    • 5165 គ្រូបង្រៀនបើកបរ 2
    • 5169 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 52 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់ដូរ 330
   • 521 អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ និងផ្សារ 20
    • 5211 អ្នកលក់ដូរតាមតូប និងផ្សារ 19
    • 5212 អ្នកលក់អាហារតាមផ្លូវ 1
   • 522 អ្នកលក់ដូរតាមហាង 52
    • 5221 ម្ចាស់ហាង 0
    • 5222 អ្នកមើលការខុសត្រូវក្នុងហាង 12
    • 5223 ជំនួយការលក់ក្នុងហាង 40
   • 523 បេឡាករ និងស្មៀនរត់សំបុត្រ 148
    • 5230 បេឡាករ និងស្មៀនរត់សំបុត្រ 148
   • 524 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់ដូរផ្សេងទៀត 110
    • 5241 អ្នកបង្ហាញម៉ូដខោអាវ និងអ្នកបង្ហាញម៉ូដផ្សេងទៀត 1
    • 5242 អ្នកតាំងបង្ហាញលក់ 17
    • 5243 អ្នកលក់ដូរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយ 3
    • 5244 អ្នកលក់ដូរតាមការទំនាក់ទំនង 28
    • 5245 អ្នកបម្រើតាមស្ថានីយ៍ផ្តល់សេវា 2
    • 5246 អ្នកបម្រើតាមកន្លែងផ្តល់សេវាចំណីអាហារ 8
    • 5249 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់ដូរ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 51
  • 53 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួន 15
   • 531 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំក្មេង និងជំនួយការគ្រូបង្រៀន 15
    • 5311 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំក្មេង 0
    • 5312 ជំនួយការគ្រូបង្រៀន 15
   • 532 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនខាងសុខភាព 0
    • 5321 ជំនួយការថែទាំសុខភាព 0
    • 5322 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួននៅតាមផ្ទះ 0
    • 5329 អ្នកធ្វើការផ្នែកថែទាំផ្ទាល់ខ្លួនខាងសុខភាព ដែលមិនបានធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 54 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាការពារ 19
   • 541 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាការពារ 19
    • 5411 អ្នកពន្លត់អគ្គីសភ័យ 0
    • 5412 ភ្នាក់ងារប៉ូលីស 0
    • 5413 ឆ្មាំគុក 0
    • 5414 អ្នកការពារសន្តិសុខ 19
    • 5419 អ្នកធ្វើការផ្នែកផ្តល់សេវាការពារ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 6 អ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទជំនាញ 4
  • 61 អ្នកធ្វើការផ្នែកកសិកម្មជំនាញផ្តោតលើទីផ្សារ 2
   • 611 អ្នកធ្វើច្បារដំណាំ និងអ្នកដាំដំណាំសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ 2
    • 6111 អ្នកដាំដំណាំចំការ និងបន្លែ 0
    • 6112 អ្នកដំាដំណាំឈើ និងឈើលំអ 0
    • 6113 អ្នកដាំសួន អ្នកដាំដំណាំសាកវប្បកម្ម និងបណ្តុះកូនឈើ 0
    • 6114 អ្នកដាំដំណាំចម្រុះ 2
   • 612 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ 0
    • 6121 អ្នកចិញ្ចឹមបសុសត្វ និងផលិតគ្រឿងបរិភោគធ្វើពីទឹកដោះសត្វ 0
    • 6122 អ្នកចិញ្ចឹមបសុបក្សី 0
    • 6123 អ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំ និងចិញ្ចឹមសត្វដែលអោយផលបន្តបន្ទាប់​ (ឧទាៈ ចិញ្ចឹមដង្កូវនាងយកសូត្រ) 0
    • 6129 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 613 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះ 0
    • 6130 អ្នកចិញ្ចឹមសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះ 0
  • 62 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ នេសាទ និងប្រមាញ់ជំនាញ ផ្តោតលើទីផ្សារ 2
   • 621 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 1
    • 6210 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 1
   • 622 អ្នកធ្វើការផ្នែកព្រៃឈើ អ្នកប្រមាញ់ និងអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វ 1
    • 6221 អ្នកធ្វើការផ្នែកជលវប្បកម្ម 0
    • 6222 អ្នកធ្វើការផ្នែកនេសាទទឹកសាប និងតាមឆ្នេរសមុទ្រ 1
    • 6223 អ្នកធ្វើការផ្នែកនេសាទសមុទ្រទឹកជ្រៅ 0
    • 6224 អ្នកប្រមាញ់ និងអ្នកដាក់អន្ទាក់សត្វ 0
  • 63 កសិករ អ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់ និងអ្នកប្រមូល រើសរបស់របរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 631 កសិករដាំដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6310 កសិករដាំដំណាំសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 632 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6320 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 633 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6330 កសិករចិញ្ចឹមបសុសត្វ និងដាំដំណាំចម្រុះសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
   • 634 អ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់ អ្នកដាក់អន្ទាក់ និងអ្នកប្រមូល រើសរបស់របរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
    • 6340 អ្នកនេសាទ អ្នកប្រមាញ់ អ្នកដាក់អន្ទាក់ និងអ្នកប្រមូលរើស របស់របរផ្សេងៗសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត 0
 • 7 សិប្បករ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 58
  • 71 អ្នកធ្វើការផ្នែកសំណង់អគារ និង​អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ (លើកលែងជាងអគ្គិសនី) 4
   • 711 អ្នកធ្វើការផ្នែកការសាងសង់គ្រឹះអាគារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7111 អ្នកសាងសង់ផ្ទះ 0
    • 7112 អ្នករៀបឥដ្ឋ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7113 អ្នករៀបថ្ម អ្នកកាត់ថ្ម អ្នកបំបែកថ្ម និងអ្នកឆ្លាក់ថ្ម 0
    • 7114 អ្នកចាក់ប្លង់សេ ចាក់សាប ជាងបូក និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7115 ជាងឈើ និងជាងភ្ជាប់ឈើនឹងអាគារ 0
    • 7119 អ្នកធ្វើការផ្នែកសង់គ្រឹះអាគារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 712 អ្នកធ្វើការខាងផ្នែកសាងសង់បង្ហើយអាគារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 4
    • 7121 ជាងដំបូល 0
    • 7122 កម្មករក្រាលឥដ្ឋ​ និងកម្មកររៀបឥដ្ឋការ៉ូ 0
    • 7123 អ្នកបូកកំបោរ 0
    • 7124 អ្នកធ្វើការខាងដាក់ទ្រនាប់កំដៅ 0
    • 7125 ជាងដាក់កញ្ចក់ទ្វាបង្អួច 0
    • 7126 ជាងតម្លើងបំពង់ទុយោទឹក បំពង់ទុយោឧស្ម័ន​ និងបំពង់ទុយោខ្យល់ 0
    • 7127 ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងទូរទឹកកក 4
   • 713 អ្នកលាបថ្នាំ អ្នកសម្អាតសំណង់អាគារ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7131 អ្នកលាបថ្នាំ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7132 អ្នកបាញ់ថ្នាំពណ៌ និងបាញ់ថ្នាំឈើវ៉ានីស 0
    • 7133 អ្នកសម្អាតសំណង់អាគារ 0
  • 72 អ្នកធ្វើការផ្នែកលោហៈធាតុ គ្រឿងយន្ត និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 2
   • 721 អ្នកធ្វើការផ្នែកលោហៈបន្ទៈ និងលោហៈសម្រាប់សាងសង់ អ្នក ចាក់ពុម្ព និងអ្នកផ្សាភ្ជាប់លោហៈ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 1
    • 7211 អ្នកចាក់ពុម្ពលោហៈ និងអ្នកធ្វើមេដែក 0
    • 7212 អ្នកផ្សាភ្ជាប់លោហៈ និងអ្នកផ្លុំភ្លើងផ្តាច់លោហៈ 1
    • 7213 អ្នកធ្វើការខាងធ្វើលោហៈបន្ទះ 0
    • 7214 អ្នករៀបចំ និងអ្នកបង្កើតលោហៈសម្រាប់សាងសង់ 0
    • 7215 អ្នកធ្វើសសៃលោហៈ និងសសៃពួរពីលោហៈ 0
   • 722 ជាងដែក ជាងធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ពីដែក និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 1
    • 7221 ជាងដែក ជាងដំដែក និងអ្នកធ្វើការខាងស្លដែក 1
    • 7222 ជាងធ្វើរបស់ប្រើប្រាស់ពីដែក និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7223 អ្នកប្រើ និងអ្នកបញ្ជាឧបករណ៍គ្រឿងម៉ាស៊ីនធ្វើលោហៈ 0
    • 7224 អ្នកដុសខាត់លោហៈ អ្នកក្រឡឹងកង់ និងអ្នកសំលៀងឧបករណ៍ 0
   • 723 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ាស៊ីន 0
    • 7231 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ូតូ 0
    • 7232 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនយន្តហោះ 0
    • 7233 យន្តការី និងជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម 0
    • 7234 ជាងជួសជុលកង់ និងជាងជួសជុលផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ 0
  • 73 សិប្បករ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកបោះពុម្ភ 1
   • 731 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្ម 0
    • 7311 អ្នកធ្វើ និងអ្នកជួសជុលឧបករណ៍កំរិតភាពទៀងពេល (ឧទាៈជាងធ្វើ ឬជួសជុលនាឡិកា កុងទ័រវាស់ស្ទង់ ជញ្ជីង) 0
    • 7312 អ្នកធ្វើឧបករណ៍គ្រឿងភ្លេង និងអ្នកកែតម្រូវសូរស័ព្ទភ្លេង 0
    • 7313 អ្នកធ្វើការខាងគ្រឿងអលង្ការ និងលោហៈមានតម្លៃ 0
    • 7314 អ្នកធ្វើការខាងស្មូនឆ្នាំង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7315 អ្នកធ្វើកែវ អ្នកកាត់កែវ អ្នកក្រឡឹងកែវ និងអ្នកធ្វើបង្ហើយការ 0
    • 7316 ជាងឆ្លាក់អក្សរ ជាងលាបលំអ ជាងឆ្លាក់ក្បាច់ និងជាងរចនាក្បាច់ 0
    • 7317 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្មខាងសម្ភារធ្វើពីឈើ កន្រ្តក់ និងសម្ភារដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7318 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្មខាងសម្ភារវាយនភណ្ឌ ធ្វើពីស្បែក និងសម្ភារដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7319 អ្នកធ្វើការផ្នែកសិប្បកម្ម ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 732 អ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មបោះពុម្ព 1
    • 7321 អ្នកបច្ចេកទេសសង្កត់ពុម្ពអក្សរ 1
    • 7322 អ្នកបោះពុម្ព 0
    • 7323 អ្នកធ្វើការផ្នែកបង្ហើយការ និងការកិប​ឯកសារ​ដែលបោះពុម្ព 0
  • 74 អ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មអគ្គីសនី និងអេឡិច ត្រូនិច 33
   • 741 អ្នកតម្លើង និងអ្នកជួសជុលគ្រឿងបរិក្ខារអគ្គីសនី 23
    • 7411 ជាងរៀបបណ្តាញអគ្គីសនីក្នុងអាគារ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 7
    • 7412 យន្តការី និងអ្នកតម្លើងអគ្គីសនី 3
    • 7413 អ្នកតម្លើង និងអ្នកជួសជុលខ្សែបណ្តាញអគ្គីសនី 13
   • 742 អ្នកតម្លើង និងអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច និង ទូរគមនាគមន៍ 10
    • 7421 យន្តការី និងអ្នកផ្តល់សេវាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច 1
    • 7422 អ្នកតម្លើង និងអ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និង ព័ត៌មានវិទ្យា 9
  • 75 អ្នកធ្វើការផ្នែកដំណើរការផលិតចំណីអាហារ​ កែច្នៃឈើ វាយនភណ្ឌ និងសិប្បកម្មដទៃទៀត និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ ​ 18
   • 751 អ្នកធ្វើការផ្នែកដំណើរការផលិតចំណីអាហារ និងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 12
    • 7511 អ្នកលក់សាច់ អ្នកលក់ត្រី និងអ្នករៀបចំអាហារដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7512 អ្នកដុតនំ អ្នកធ្វើនំម្សៅ និងដំណាប់ 11
    • 7513 អ្នកធ្វើចំណីអាហារពីទឹកដោះសត្វ 0
    • 7514 អ្នកធ្វើផ្លែឈើ បន្លែអោយទុកបានយូរ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 7515 អ្នកដាក់ពិន្ទុ និងភ្លក់អាហារ និងភេសជ្ជៈ 1
    • 7516 អ្នករៀបចំថ្នាំជក់ និងអ្នកធ្វើផលិតផលថ្នាំជក់ 0
   • 752 ជាងកែច្នៃឈើអោយទុកបានយូរ ជាងធ្វើតុទូ និងអ្នកធ្វើការផ្នែកអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7521 ជាងកែច្នៃឈើអោយទុកបានយូរ 0
    • 7522 ជាងធ្វើតុទូ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7523 អ្នកជួសជុល និងអ្នកបញ្ជាឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនឈើ 0
   • 753 អ្នកធ្វើការផ្នែកវាយនភណ្ឌ និងអាជីវកម្មដែល ពាក់ព័ន្ធ 3
    • 7531 ជាងកាត់ដេរ ជាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ ជាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់អំពីរោមសត្វ និងជាងកាត់ដេរមួក 2
    • 7532 អ្នកកាត់សំលៀកបំពាក់ និងអ្នកធ្វើគំរូសំលៀកបំពាក់ និងអ្នកកាត់ដេរ និងអ្នកធ្វើគំរូម៉ូតផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7533 អ្នកធ្វើការខាងដេរ ប៉ាក់ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 1
    • 7534 អ្នកតុបតែងកៅអីនិងកន្លែងអង្គុយ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 7535 អ្នកដេរស្បែកសត្វមានរោម អ្នកសម្លាប់ស្បែកសត្វ និងអ្នកធ្វើ ស្បែកសត្វ 0
    • 7536 អ្នកធ្វើស្បែកជើង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 754 អ្នកជំនាញ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 3
    • 7541 អ្នកជ្រមុជទឹក 0
    • 7542 អ្នកកែច្នៃកាំភ្លើង និងអ្នកកែច្នៃគ្រាប់ផ្ទុះ 0
    • 7543 អ្នកចាត់ថ្នាក់គុណភាព និងសាកផលិតផល (មិនរួមបញ្ចូលអាហារ និងភេសជ្ជៈ) 3
    • 7544 អ្នកធ្វើធូបទកម្ម និងអ្នកត្រួតពិនិត្យសត្វល្អិតចង្រៃនិងរុក្ខជាតិតូចៗ 0
    • 7549 អ្នកជំនាញ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត ដែលមិនបាន ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
 • 8 អ្នកបញ្ជា និងអ្នកដំឡើងគ្រឿងចក្រ និងម៉ាស៊ីន 22
  • 81 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងចក្រនៅនឹងកន្លែង 1
   • 811 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដំណើរការទាញយករ៉ែ និងខនិច 1
    • 8111 អ្នកទាញយករ៉ែ និងអ្នកទាញយកថ្ម 1
    • 8112 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដំណើរការទាញយកខនិច និងថ្ម 0
    • 8113 អ្នកខួងនិងជីកអណ្តូង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8114 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលស៊ីម៉ង់ ថ្ម និងខនិចផ្សេងទៀត 0
   • 812 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រខាងដំណើរការផលិត និងបង្ហើយលោហធាតុ 0
    • 8121 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រខាងដំណើរការផលិតលោហធាតុ 0
    • 8122 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនបង្ហើយ សង្កត់ និងស្រោបលោហធាតុ 0
   • 813 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រ និងម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលគីមី និងរូបថត 0
    • 8131 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រ និងម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលគីមី 0
    • 8132 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលរូបថត 0
   • 814 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលជ័រកៅស៊ូ ផ្លាស្ទិច និង ក្រដាស 0
    • 8141 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលជ័រកៅស៊ូ 0
    • 8142 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលផ្លាស្ទិច 0
    • 8143 អ្នបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលក្រដាស់ 0
   • 815 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលធ្វើពីក្រណាត់ រោមសត្វ និងស្បែកសត្វ 0
    • 8151 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនរៀបចំ រវៃ និងផ្លុំសសៃអំបោះ 0
    • 8152 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនត្បាញ និងប៉ាក់ 0
    • 8153 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនដេរ 0
    • 8154 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនជ្រលក់ពណ៌ សម្ងួត និងសម្អាត​សសៃអំបោះ 0
    • 8155 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនរៀបចំរោមសត្វ និងស្បែកសត្វ 0
    • 8156 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនធ្វើស្បែកជើង និងម៉ាស៊ីនដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8157 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនបោកគក់ 0
    • 8159 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតផលិតផលធ្វើពីក្រណាត់ រោមសត្វ និងស្បែកសត្វដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
   • 816 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារ និងផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8160 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតចំណីអាហារ និងផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 817 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រធ្វើក្រដាស និងដំណើរការផលិតចំណី អាហារ 0
    • 8171 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រធ្វើក្រដាសឱ្យទន់ និងធ្វើក្រដាស 0
    • 8172 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រដំណើរការផលិតចំណីអាហារ 0
   • 818 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងចក្រនៅតាមស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀត 0
    • 8181 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រធ្វើកែវ និងសេរ៉ាមិច 0
    • 8182 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនប្រើចំហាយទឹក និងឆ្នាំងទាញយកចំហាយទឹក 0
    • 8183 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ ច្រកដាក់ដប និងដាក់ផ្លាកសញ្ជា 0
    • 8189 អ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីន និងគ្រឿងចក្រនៅតាមស្ថានីយ៍ ដែលមិនបាន ចាត់ថ្នាក់ 0
  • 82 អ្នកតម្លើង 7
   • 821 អ្នកតម្លើង 7
    • 8211 អ្នកតម្លើងម៉ាស៊ីនយានយន្ត 4
    • 8212 អ្នកតម្លើងបរិក្ខារអគ្គីសនី និងអេឡិចត្រូនិច 3
    • 8219 អ្នកតម្លើងដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 0
  • 83 អ្នកបើកបរ​ និងអ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចល័តធំៗ 14
   • 831 អ្នកបើកបរ​ក្បាលរថភ្លើង និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8311 អ្នកបើកបរ​ក្បាលរថភ្លើង 0
    • 8312 អ្នកបញ្ជាហ្រ្វាំង ធ្វើសញ្ញា និងបិទបើកផ្លូវរថភ្លើង 0
   • 832 អ្នកបើកបររថយន្តតូច រថយន្តវែន និងម៉ូតូ 11
    • 8321 អ្នកបើកបរម៉ូតូ 1
    • 8322 អ្នកបើកបររថយន្តតូច រថយន្តឈ្នួល និងរថយន្តវែន 10
   • 833 អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ និងរថយន្តក្រុង 3
    • 8331 អ្នកបើកបររថយន្តក្រុង និងរថយន្តរត់លើផ្លូវដែក 2
    • 8332 អ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញ និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ 1
   • 834 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចល័តធំៗ 0
    • 8341 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រចល័តធំៗនៅតាមកសិដ្ឋាន និងអនុផលព្រៃឈើ 0
    • 8342 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រកាយដីធំៗ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 8343 អ្នកបញ្ជាគ្រឿងចក្រលើក ស្ទូច និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 8344 អ្នកបញ្ជាឡានស្ទូច 0
   • 835 យានិកកំពង់ផែ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
    • 8350 យានិកកំពង់ផែ និងអ្នកធ្វើការដែលពាក់ព័ន្ធ 0
 • 9 មុខរបរតូចតាច 19
  • 91 អ្នកសម្អាតអនាម័យ និងអ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ 6
   • 911 អ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ និងអ្នកសម្អាតអនាម័យក្នុងផ្ទះ សណ្ឋាគារ និងការិយាល័យ 5
    • 9111 អ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ និងអ្នកសម្អាតអនាម័យក្នុងផ្ទះ 0
    • 9112 អ្នកជួយធ្វើកិច្ចការ និងអ្នកសម្អាតអនាម័យក្នុងការិយាល័យ សណ្ឋាគារ និងគ្រឹះស្ថានផ្សេងទៀត 5
   • 912 អ្នកធ្វើការផ្នែកលាងសម្អាតយានយន្ត បង្អួច បោកគក និងសម្អាតដោយដៃផ្សេងទៀត 1
    • 9121 អ្នកបោកគក និងអ្នកអ៊ុតដោយប្រើដៃ 1
    • 9122 អ្នកលាងសម្អាតយានយន្ត 0
    • 9123 អ្នកលាងសម្អាតបង្អួច 0
    • 9129 អ្នកធ្វើការផ្នែកលាងសម្អាតផ្សេងទៀត 0
  • 92 កម្មករផ្នែកកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 2
   • 921 កម្មករផ្នែកកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ 2
    • 9211 កម្មករចំការដំណាំ 0
    • 9212 កម្មករកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វ 1
    • 9213 កម្មករដំណាំចម្រុះ និងចិញ្ចឹមបសុសត្វ 0
    • 9214 កម្មករច្បារដំណាំ និងសាកវប្បកម្ម 0
    • 9215 កម្មករខាងអនុផលព្រៃឈើ 1
    • 9216 កម្មករនេសាទ និងជលវប្បកម្ម 0
  • 93 កម្មករខាងការទាញយករ៉ែ ការសាងសង់ ការផលិត និងដំនឹកជញ្ជូន 6
   • 931 កម្មករទាញយករ៉ែ និងសំណង់ 5
    • 9311 កម្មករទាញយករ៉ែ និងទាញយកថ្ម 0
    • 9312 កម្មករវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល 4
    • 9313 កម្មករសំណង់អាគារ 1
   • 932 កម្មករផលិតកម្ម 1
    • 9321 កម្មករខ្ចប់វេចដោយដៃ 0
    • 9329 កម្មករផលិតកម្មដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 1
   • 933 កម្មករដឹកជញ្ជូន និងស្តុកទំនិញ 0
    • 9331 អ្នកបើកបរយានប្រើកម្លាំងដៃ និងប្រើឈ្នាន់ (ឧទាៈ អ្នកធាក់ ស៊ីក្លូ) 0
    • 9332 អ្នកបររទេះអូសដោយសត្វ និងម៉ាស៊ីន (ឧទាៈ អ្នកបររទេះសេះ គោយន្ត) 0
    • 9333 អ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញ 0
    • 9334 អ្នករៀបដាក់ទំនិញតាមធ្នើក្នុងឃ្លាំង 0
  • 94 ជំនួយការខាងរៀបចំអាហារ 0
   • 941 ជំនួយការខាងរៀបចំអាហារ 0
    • 9411 អ្នករៀបចំអាហារដែលឆ្អិនឆាប់រហ័ស 0
    • 9412 អ្នកជួយការងារកន្លែងចម្អិនអាហារ 0
  • 95 អ្នកធ្វើការផ្នែកលក់ដូរ និងបម្រើសេវាកម្មតាមផ្លូវ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 1
   • 951 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាកម្មតាមផ្លូវ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
    • 9510 អ្នកធ្វើការផ្នែកបម្រើសេវាកម្មតាមផ្លូវ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត 0
   • 952 អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ (ក្រៅពីចំណីអាហារ) 1
    • 9520 អ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវ (ក្រៅពីចំណីអាហារ) 1
  • 96 អ្នកប្រមូលសំរាម និងអ្នកដែលមានជំនាញបឋមផ្សេងទៀត 4
   • 961 អ្នកធ្វើការផ្នែកប្រមូលសំរាម 0
    • 9611 អ្នកប្រមូលសំរាម និងសំរាមកែច្នៃឡើងវិញ 0
    • 9612 អ្នកប្រមូលសំរាមដាក់តាមប្រភេទ 0
    • 9613 អ្នកបោសសំរាម និងកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធ 0
   • 962 អ្នកដែលមានជំនាញបឋមផ្សេងទៀត 4
    • 9621 អ្នកនាំសា អ្នកដឹកជញ្ជូនកពា្ចប់ឥវ៉ាន់ និងអ្នកជួយយួរវ៉ាលី 2
    • 9622 អ្នកធ្វើការដោយមិនរើសមុខរបរ​ (អ្វីក៏ធ្វើ) 1
    • 9623 អ្នកបកស្រាយការវាស់វែង និងអ្នកប្រមូលលុយតាមទូលក់ស្វ័យប្រវត្តិ 0
    • 9624 អ្នកប្រមូលអុស​ និងដងទឹក 0
    • 9629 អ្នកធ្វើការកំរិតតូចតាច ដែលមិនបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ 1

ចំនួនអ្នកផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទសញ្ញាបត្រ


ចំនួនអាហារូបករណ៍ទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់នៃប្រភេទសញ្ញាបត្រ