បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូក

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថាន
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : ការចិញ្ចឹមសត្វ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ និងនេសាទ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : ព្រៃវែង
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 18-01-2021 ដល់ 15-02-2021
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 15-02-2021 ដល់ 25-02-2021
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">N/A
ដោយឥតគិតថ្លៃ

សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ

សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ

បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូក

012 391 679 /097 234 0005

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ