វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីពពន្ធដារ

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គណនេយ្យ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ធបាល និង​ស្មៀន
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 22-01-2021 ដល់ 24-02-2021
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 27-02-2021 ដល់ 01-03-2021
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">មាន៣វេនៈ ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ /ចន្ទ ដល់សុក្រ

និស្សិតដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះ

វគ្គខ្លីពិសេសៈ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជីពពន្ធដារ
(Tax Career Training Course Best Practices)
***ចូលរៀនៈ27&28 ខែ កុម្ភៈ /01 មីនា ឆ្នាំ 2021
***មាន៣វេនៈ ថ្ងៃសៅរ៍ និងអាទិត្យ /ចន្ទ ដល់សុក្រ
***Tel:015 996 108​ ឬចុះឈ្មោះតាម :http://t.me/ifainfo
***តំលៃសិក្សា: ត្រឹមថ្ងៃទី ២៤ កុម្ភៈ  ២០២១ តំលៃ $250
*** តំលៃពេញ $300 ( https://t.me/ifainstitute)

IFA Address :# 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.
**Tel:015 996 108 l 012 238 241
***Telegram Channel : https://t.me/ifainstitute

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ