ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជានខ្ពស់

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : មហាវិទ្យាល័យ
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : កម្មវិធីទូទៅ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : កំពង់ចាម
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 10-11-2019 ដល់ 18-11-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 01-12-2019 ដល់ 20-12-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">ព្រឹក រសៀល

-ជាសិស្សប្រលងជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុប

-ជាបេក្ខភាពត្រៀមសិក្សាបន្តផ្នែកអនុបណ្ឌិត

-មានសញ្ញាបត្រជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុប

-មានបង្កាន់ដៃសិស្សសម្រាប់ត្រៀមចូលរៀន

-មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

-មានកាតសំគាល់សិស្ស


 

-គណនេយ្យ

-ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ

-គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

-ទីផ្សារ

-ភាសាអង់គ្លេស

-អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ

-ព័ត៌មានវិទ្យា

-គណិតវិទ្យា

-គីមីវិទ្យា

-ជីវៈវិទ្យា

-សេដ្ឋកិច្ច

-ទេសចរណ៍និងបដិសណ្ឋារកិច្ច

-អភិវឌ្ឈន៍ជនបទ

-ក្សេត្រសាស្ត្រ

-គ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

-ផលិតកម្មសត្វ និងបសុព្យាបាល

-មេកានិច

-អេឡិចត្រូនិច

-អគ្គិសនី

-គ្រឿងយន្តកសិកម្ម

-ត្រូវបំពេញពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀន និងលិខិតឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

-មានសញ្ញាបត្រជាប់ឬធ្លាក់បាក់ឌុប

-មានបញ្ជាក់បង្កាន់ដៃសិស្ស
 

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ