វគ្គបរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : បរិញ្ញាបត្រ
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : មហាវិទ្យាល័យ
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : កម្មវិធីទូទៅ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : កំពង់ចាម
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 01-11-2019 ដល់ 30-11-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 02-12-2019 ដល់ 30-12-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">ព្រឹក រសៀល និងល្ងាច

-ផ្នែកគ្រប់គ្រង

-គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍

-ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

-គណនេយ្យ

-ទីផ្សារ

-ច្បាប់

-សេដ្ឋកិច្ច

-ភាសាអង់គ្លេស

-អភិវឌ្ឈន៍សហគមន៍
 

-មានអត្តសញ្ញាណបណ្ណ សញ្ញាបត្រជាប់ ឬធ្លាក់បាក់ឌុប សាលកបត្រ បញ្ជីអាត្រានុកូលដ្ឋាន

វគ្គសិក្សាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអនុលោមទៅតាមតម្រូវការស្តង់ដារនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យUME ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមប្រកាសលេខ២២១​អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៦ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០០៤។

ត្រូវទៅសុំពាក្យដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននិងបំពេញឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ