ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ

ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន:
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គណនេយ្យ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : រដ្ធបាល និង​ស្មៀន
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 04-11-2019 ដល់ 15-11-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 16-11-2019 ដល់ 18-11-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

វគ្គខ្លីពិសេសៈ ជំនាញរៀបចំបញ្ជីគណនេយ្យ និងប្រកាសពន្ធ
(Accounting and Tax Returns Best Practices)
ចូលរៀន : 16/17/18 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩
មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ
Tel:015 996 108​/012 238 241 ឬចុះឈ្មោះ :http://t.me/ifainfo
តំលៃសិក្សា: ត្រឹមថ្ងៃទី 15 វិច្ឆិកា ២០១៩ តំលៃ $150
តំលៃពេញ $200

កម្មពិធីសិក្សាពិសេស

- ដំណើរការនែការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន សំរាប់អាជីវកម្មខ្នាត់ តូច​ មធ្យម និង ធំ

- ការអនុវត្តការប្រការពន្ធប្រចាំខែ និង ប្រចាំឆ្នាំ

- គណនេយ្យកុំព្យូទ័រអនុវត្ត ជាក់ស្ដែង

- គណនេយ្យអនុវត្តសំរាប់អាជីវកម្មជាក់ស្ដែង

- ការប្រើប្រាស់ ADVANCED EXCEL សំរាប់គណនេយ្យ និង ពន្ធដារ

 

Tel:012 987 006/076 6666 442/069​ 400 384/015 996 108​
FaceBook Page: Institute of Finance and Accounting-IFA
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 63 ,Street 374 Corner 205, Sangkat Toul Svay Prey II, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • អាសយដ្ឋាន:
 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ