អ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីពន្ធដារអាជីព

Institute of Finance and Accounting
ព័ត៌មានកម្មវិធី ឬវគ្គសិក្សា
 • វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន : សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី
 • ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Institute of Finance and Accounting
 • ប្រភេទកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : វិទ្យាស្ថានពហុបចេ្ចកទេស
 • វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា : គណនេយ្យ
 • ប្រភេទមុខរបររំពឹងទុក : គណនេយ្យ​​ សវនកម្ម និង​ពន្ធអាករ
 • ទីកន្លែងកម្មវិធី/វគ្គសិក្សា : រាជធានី​ភ្នំពេញ
 • កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ : 14-08-2019 ដល់ 11-09-2019
 • កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន : 14-09-2019 ដល់ 16-09-2019
 • ពេលវេលានៃការសិក្សា: <span class="text-primary">មាន៣វេនៈ ល្ងាច សៅរ៍ ឬអាទិត្យ

1-លក្ខណៈទូទោនៃច្បាប់សារពើពន្ធកម្ពុជា

2-ជំនាញប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ -ឆ្នាំ

3-ការបិទបញ្ជីគណនេយ្យ និង ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

4-សវនកម្មពន្ធដា និង ការរៀបចំផែនការពន្ធ

5-គណនេយ្យពន្ទដា

6-ការគ្រប់គ្រងហានីភ័យពន្ធដា

7-case study dest practices.

(Tel:015 996 108/012 987 006/ 012 238 241/023 881 936)
FaceBook Page: www.facebook.com/ifa.edu.kh
Instagram@ifa.edu.kh
Web site : www.ifa.edu.kh, E-mail: info@ifa.edu.kh,
Address:No. 158A, Street 271, Sangkat Boeung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh.

ព័ត៌មានទំនាកទំនង :
 • Institute of Finance and Accounting
 • អាសយដ្ឋាន:

  st. 271 Sangkat Beoung salang , Khan Toul Kork , Phnom Penh 

 • Email Address:
 • Website: n/a

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ