កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

Human Resource Management សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
Cambodia Labour Law and Compliance សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី រាជធានី​ភ្នំពេញ
ជំនាញឯកទេស អភិវឌ្ឍជនបទ បរិញ្ញាបត្ររង កំពត
ឯកទេស សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម បរិញ្ញាបត្ររង កំពត
ឯកទេស ក្សេត្រសាស្ត្រ បរិញ្ញាបត្ររង កំពត
ឯកទេស អភិវឌ្ឍជនបទ បរិញ្ញាបត្រ កំពត
ឯកទេស សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម បរិញ្ញាបត្រ កំពត
ឯកទេស វិទ្យាសាស្ត្រកសិម្ម មិនទាន់​បញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា កំពត
ជំនាញឯកទេស អគ្គិសនី មិនទាន់​បញ្ចប់ឧត្តមសិក្សា កំពត
ជំនាញឯកទេស កុំព្យូទ័រ បរិញ្ញាបត្ររង កំពត

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ