កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

នីតិសាធារណៈ (Public Law) បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និង ទេសចរណ៍ (Hotel and Tourism Management) បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ (Banking and Finance) បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
ទិផ្សារ (Marketing) បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
គណនេយ្យ (Accountant) បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (Business Administration) បរិញ្ញាបត្ររង សៀមរាប
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្ររង បាត់ដំបង
បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្ររង បាត់ដំបង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ