កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

វិសកម្មអគ្គិសនី ថ្នាក់ទី៩ កំពង់ចាម
- ភាសាជប៉ុនគ្រប់កំរិត (Japanese Language for all Level) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
ភាសាកូរ៉េគ្រប់កំរិត (Korean Language for all Level) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
- ភាសាអង់គ្លេសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (English for Communication) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់បកប្រែ (English for Translation) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
ជួសជុលនិង ថែទាំកុំព្យូទ័រ (Repared and Maintenance) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
រៀបចំបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Computer Network) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (Ms.Access / SQL Server) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ (VB.net) ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
CorelDRAW ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ