កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ភាសារចិន ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ធុរកិច្ច ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
អ្នកបកប្រែភាសាអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
គ្រូភាសាអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
គ្រប់គ្រងទេសចរណ៍ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
សេដ្ធកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប
វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ធកិច្ច ថ្នាក់ទី១២ សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ