កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ព័ត៌មានវិទ្យា (បរិញ្ញាបត្រ) បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស បាត់ដំបង
ព័ត៌មានវិទ្យា (បរិញ្ញាបត្ររង) សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង បាត់ដំបង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ