កម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាលថ្មីបំផុត

ការថែទាំ និងជួសជុលរថយន្ត សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី បាត់ដំបង
ការដំឡើងបណ្ដាញអគ្គិសនីក្នុងអគា សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី បាត់ដំបង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ