និតិសាស្រ្ត

សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង

 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: ច្បាប់
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: បរិញ្ញាបត្រ
 • - Institution: សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : បាត់ដំបង
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2019-08-12 ដល់ 2019-10-31
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 2019-12-05 ដល់ 2005-12-23
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : រយៈ៤ឆ្នាំ

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • សម្រាប់សមណសិស្ស-សិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលបានប្រឡងជាប់នឹងទទូលបានអាហាររូកណ៍រយៈពេល៤ឆ្នាំសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង

  ឯកទេស និតិសាស្រ្ត​តូវការសមណសិស្ស-សិស្សចំនួន ៥០អង្គ/នាក់

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  សមណសិស្ស-សិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  សម្រាប់សមណសិស្ស -សិស្ស ដែលមានសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

  សម្រាប់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលមានសញ្ញាបត្រគ្រូបង្រៀនបឋមសិក្សាឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  ដើម្បីទទូលបានអាហាររូបករណ៍ សមណសិស្ស -សិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អាចដាក់ពាក្យ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃ31តុលា ២០១៩


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: សាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ ខេត្តបាត់ដំបង
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន: មហាវិទ្យាល័យ
 • - Email Address: houtsokhum11@gmail.com
 • - អាសយដ្ឋាន ភូមិ កម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន: ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ សាខាខេត្តបាត់ដំបង គឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារបស់រដ្ឋ ដែលត្រូវបានបង្កើត ឡើងតាម ប្រកាសលេខៈ ១៧៥ អយក.ប្រក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការបង្កើតសាខាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យា- ល័យព្រះសីហនុរាជ នៅទីរួមខេត្តបាត់ដំបង មានអក្សរកាត់ថា ព.ស.ស.ប.ប ។ ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ សាខាខេត្តបាត់ដំបង មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងវត្តដំរីស ភូមិ កម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង បានដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលធនធានសមណ និស្សិត និស្សិត កម្រិតឧត្តមសិក្សាតាម កម្មវិធី បណ្តុះបណ្តាល របស់ពុទ្ធិកសាលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ (ភ្នំពេញ) និង ស្របតាមកម្មវិធីដែលចង្អុលបង្ហាញ ដោយគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃ កម្ពុជា និងក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ។

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ