អាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ ពី​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​គិរីរម្យ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០

Kirirom Institute of Technology

 • - វិជ្ជាជីវៈ/ជំនាញ/ មុខវិជ្ជាសិក្សា: ព័ត៌មានវិទ្យា
 • - វិញ្ញាបនប័ត្របត្រ័/ទទួលបាន: បរិញ្ញាបត្រ​បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស
 • - Institution: Kirirom Institute of Technology
 • - ឈ្មោះអ្នកឧបត្ថម្ភ: Kirirom Institute and Technology
 • - ទីកន្លែងអាហាររូបករណ៍ : កំពង់ស្ពឺ
 • - ចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះ: 2018-06-05 ដល់ 2019-08-27
 • - ចាប់ផ្តើមចូលរៀន: 1970-01-01 ដល់ 1970-01-01
 • - ពេលវេលានៃការសិក្សា : 4-years

  ពិព័រនាអំពីអាហារូបករណ៍

 • N/A

 • ប្រភេទអ្នកចូលរួម :

  អាយុចាប់ពី១៦ឆ្នាំ

  មានសុខភាពល្អ

  ប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សារទុតិយភូមិ

   

 • លក្ខណវិនិច្ឆ័យ:

  ចុះឈ្មោះប្រលងតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ KIT

  ប្រលង IQ គណិតវិទ្យា និងភាសាអង់គ្លេស

  ការសំភាសន៍

  ការចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងនៃអាហារូបករណ៍

 • របៀបដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍

  អាហារូបករណ៍​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ ពី​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​គិរីរម្យ ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩-២០២០
  វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យ ទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នូវអាជ្ញាប័ណ្ណបណ្ដុះបណ្តាលថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​លើជំនាញ វិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ដអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិ ស្ថាបត្យកម្ម និង ភាសារបរទេស ដោយ​ផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% ចំនួន១៥០ កន្លែង។
  ​- សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អ៊ីម៉ែល៖ register@kit.edu.kh
  – កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ ២៩ មិថុនា ២០១៩ ២៦​កក្កដា ២០១៩ ៣១ សីហា ២០១៩
  – ទីតាំង​ប្រឡង៖ មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-ជប៉ុន (CJCC)


 • ព័ត៌មានទំនាកទំនង

  - ឈ្មោះគ្រឹះស្ថាន: Kirirom Institute of Technology
 • - ប្រភេទស្ថាប័ន: មហាវិទ្យាល័យ
 • - Email Address: N/A
 • - អាសយដ្ឋាន

  Kompong Speu 

 • - Website n/a
 • - ប្រវត្តិស្ថាប័ន:

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ