អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 30 /04/2020
UTS Diploma to Degree funding for Students from South East Asia ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /07/2020
Glo-Harmony funding for Developing Countries Students in South Korea ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /07/2020
UTS Undergraduate Academic Excellence funding for International Student in Australia ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /05/2020
Melbourne Mobility Excellence Awards for International Students, 2020 ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /08/2020
DMEM Excellence funding for International Students in the UK ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ