អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
ការដំឡើងបណ្តាយអគ្គីសនីក្នុងអាគារ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , សៀមរាប
ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , សៀមរាប
ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
ឯកទេសគណនេយ្យ សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , សៀមរាប
ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
វិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវីល សញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បចេ្ចកទេស/​ឯកទេស/​បរិញ្ញាបត្ររង , សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ