អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 09 /02/2019
The Global Leaders Fellowship សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
សេវាកម្មសណ្ឋាគារ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , សៀមរាប
ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
ការងារកំបោរ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , សៀមរាប
ផុតកំណត់ : 02 /12/2018
ជាងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ សញ្ញាបត្របណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត I , សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ