អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
ជំនាញឌីហ្សាញ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , បាត់ដំបង
ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
Advance QuickBook 2018 សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , បាត់ដំបង
ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
ជំនាញជុសជុលកុំព្យូទ័រ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , បាត់ដំបង
ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
ជំនាយកាត់តវីដេអូ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , បាត់ដំបង
ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
ជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ សញ្ញាបត្រវិជ្ជា​ជីវៈរយៈពេល​វគ្គខ្លី , បាត់ដំបង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ