អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 01 /09/2019
African Scholarships at Edinburgh Napier University in the UK, 2019-2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 08 /11/2019
Global Excellence postgraduate placements at the University of Dundee in UK, 2019-2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /11/2019
VCIS – Global Allianz Fund Assistance Scholarship at Macquarie University in Australia, 2020 បណ្ឌិត , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /10/2019
ADB-Japan Scholarship Program at University of Melbourne, Australia Fully Funded Master Degree 2020- 2021 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /08/2019
QUT School of Accountancy Accelerate International Scholarship in Australia, 2019 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ