អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 30 /04/2019
University of Bologna Study Grants for International Students វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 01 /05/2019
International Postgraduate Scholarship at HKBU School of Business in USA, 2019 វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 22 /03/2019
University of Kent in UK វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 31 /03/2019
Ferguson MSc Scholarships for Africa and South America at Aston University in UK, 2019-2020 វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ