អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 01 /12/2019
Lower Saxony international awards at Leibniz University Hannover in Germany, 2019 មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 10 /12/2019
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រព័ត៌មានវិទ្យា មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 10 /12/2019
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង គិលានុបដ្ឋាក មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 10 /12/2019
ថ្នាក់បរិញ្ញបត្រ សេដ្ឋកិច្ច មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , រាជធានី​ភ្នំពេញ
ផុតកំណត់ : 29 /11/2019
សេវាកម្មសណ្ឋាគារ មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , សៀមរាប

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ