អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 28 /02/2020
Eamon Molloy Memorial Scholarship at University of Canterbury in New Zealand, 2019 មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ