អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 01 /09/2019
Biomedical Sciences Scholarships – Zhejiang University -University of Edinburgh Institute in Haining, China 2019 បរិញ្ញាបត្រ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 26 /09/2019
Schwarzman Scholars Program at Tsinghua University បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 09 /10/2019
100 Fully Funded Knight Hennessy Scholars Program for International Students at Stanford University in USA, 2020 ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 30 /05/2019
PhD Studentship in Psychology for UK/EU Students at Cardiff University, 2019 មិនដែល​បានចូល​រៀនសោះ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
Boyack Undergraduate Bursary for UK/EU and International Students at University of Dundee in UK, 2019 ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ