អាហារូបករណ៍ថ្មីបំផុត

ផុតកំណត់ : 01 /09/2019
African Scholarships at Edinburgh Napier University in the UK, 2019-2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 08 /11/2019
Global Excellence postgraduate placements at the University of Dundee in UK, 2019-2020 បរិញ្ញាបត្រ​ជាន់ខ្ពស់ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 25 /07/2019
AIT Fellowship for International Students in Thailand, 2019 ផ្សេងៗ , ក្រៅប្រទេស
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
បរិក្ខាត្រជាក់ បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , ស្វាយរៀង
ផុតកំណត់ : 20 /11/2019
វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ បរិញ្ញាបត្រជាន់​ខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យា/​ឯកទេស , ស្វាយរៀង

អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល

ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធី ឬវគ្គអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ឬអាហារូបករណ៍គ្រប់ប្រភេទ