ចង់រៀបចំផែនការអាជីព?

ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរក្នុងការទទួលបានការងារ កសាងអាជីព និងឆ្លើយតមតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវជ្រើសរើសការសិក្សាត្រឹមត្រូវដុសខាត់ជំនាញ និងរៀបចំផែនការអាជីពឲ្យបានច្បាស់លាស់ ដូចជា៖

  • ស្វែងយល់ពីខ្លួនឯង (ចំណូលចិត្ត ជំនាញ គុណតម្លៃ និងបុគ្គលិកលក្ខណៈ)
  • ស្វែងយល់ពីអាជីព និងពិភពការងារដែលសមស្របតាមជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួន
  • ស្វែងយល់ពីលទ្ធភាព និងកត្តាពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តគោលដៅអាជីព
Success