ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ធនាគារកណ្តាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

N/A

= 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Head Office

phnom penh

(855)-23-994-540

N/A

www.acledabank.com.kh

N/A

ACLEDA Bank Plc., a Cambodia's leading commercial bank, has experienced rapid expansion and growth since we were first licensed as a Specialised Bank in 2000. We increased from 56 branches in January 2001 to 252 branches in all provinces and towns last month. We now have nearly 346,000 borrowing customers and more than 1,336,000 depositors. The rapid increase in the number of staff to meet the growth needs of the bank has made heavy demands on the Human Resources Department. ACLEDA Bank now employs nearly 10,500 staff and also known as the largest recruiter of university graduates in Cambodia. The bank sets great store by the quality of its training for novices as well as regular refresher programs for all senior staff.