ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

MEGADIS CO., LTD

ដៃគូសហការទូទៅ

ផលិតកម្មគ្រឿងសង្ហារឹម

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

ផ្នែកលក់​និងផ្សព្វផ្សាយ = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ភ្នំពេញ, ទួលគោក

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Kimrong Vichheka

HR

012707164

hr@megadis.com.kh

015 707 164

N/A

www.megadis.com.kh

N/A

ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនគ្រួសារឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលផ្ទះបាយនិងអាហារពេលល្ងាចលំដាប់ពិភពលោក។ ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនដោយធ្វើជាអាជីវកម្មដែលរកប្រាក់ចំណេញតាមរយៈគោលបំណងអាជីវកម្មយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។