ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សាលាសុវណ្ណភូមិ

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ការអប់រំនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
83 40 0 0

Cambodian

គ្រូបង្រៀន = 70.00 % of total employee

កម្ពុជា, បន្ទាយមានជ័យ, សិរីសោភ័ណ, កំពង់ស្វាយ, កំពង់ស្វាយ

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ហ៊ីង សារិន

អ្នកសម្របសម្រួល

089494404

N/A

015838123

N/A

N/A

N/A

0