ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សាលារៀនអ៊ីស្ទើន អន្តរជាតិ

គ្រឹះស្ថានសាធារណៈទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការអប់រំនៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

សេវាអប់រំ0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ស្ទឹងត្រែង, ស្ពានថ្ម

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច

017527772/0976656757

soeumbora@gmail.com

N/A

N/A

N/A

N/A

0