ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Hi-Tech Apparel(Cambodia)CO.,Ltd

ផ្សេងៗ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
2300

N/A

រោងចក្រកាត់ដេរ = % of total employee

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ជុំ សុន្ទរ៍

060708194

chomson@hi-group.com

089686787

N/A

N/A

N/A

រោងចក្រដេរសម្លៀកបំពាក់កីឡា​