ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

eocambo

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
61 20
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
13

N/A

30 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

016521854

016521854

hr@eocambo.com

016521854

016521854

www.hr@eocambo.com

N/A

បានបើកនៅឆ្នាំ២០១៦