ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនហាយដ្រូផៅវ័រឡូវើរសេសាន២

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការបង្កើតថាមពលអគ្គិសនី ការផ្ទេរ និងការចែកចាយថាមពល អគ្គិសនី

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង, សេសាន, សាមឃួយ, ស្រែតាប៉ាន

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

097 837 18 30

097 754 13 69

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0