ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនសុភក្តិនិកា អ៊ិនវេមេន អាហ្គ្រោអ៊ិនដាសស្ទ្រៀល ផ្លេន

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

ការផលិតនូវផលិតផលធ្វើពីជ័រកៅស៊ូផ្សេងទៀត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0 0 0 0

Cambodian

0 = 0.00 % of total employee

កម្ពុជា, ស្ទឹងត្រែង, សេសាន, កំភុន, កាតូត

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

017 5555 33

097 7777 176/097 909 05 55/088 919 19 13

men.rubber@gmail.com

N/A

N/A

N/A

N/A

0