ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន Smart

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A 1393108
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
11

N/A

ផ្ដល់សេវាទូរសព្ទ = % of total employee

កម្ពុជា, French

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mith Sorya

010202128

n/a

010202652

010202136

www.smart.com.kh

N/A

- ក្រុមហ៊ុនផ្ដស់សេវាទូរសព្ទចល័ត