ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Carlsberg Cambodia

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

092​​ 336 466 /015 888 036

092​​ 336 466 /015 888 036

​ rozanak.hok@carlsberg.asia

092​​ 336 466 /015 888 036

N/A

N/A

N/A

N/A