ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Dako Finance Plc.

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ហិរញ្ញាវត្ថុ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

+855 96 213 9999

info@dakomfi.com

+855 96 215 9999

N/A

http://dakomfi.com/dkfm-contact-5

N/A

DAKO FINANCE Plc. is a public limited company, formed under the Banking and Financial Institutions Law of the Kingdom of Cambodia based in Takeo Provinces with 6 offices covering Takeo, Phnom Penh, Takmao, Skun, Kompong cham and Kompong Thom provinces. DAKO started out in 2013 when it began providing micro credits to the poor. By now it is Cambodia's major micro finance institute.