ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សាលាអន្តរជាតិ ចុងអុីង

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

អប់រំនិង​បណ្ដោះបណ្ដាល = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Zhong Ying

016625000

hr@zhongying.edu.kh

089625000

N/A

www.zhongying.edu.kh

N/A

N/A