ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

អមតះរុងរឿង

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
00028416 K007-901705077
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
30

N/A

CO = % of total employee

Indonasia

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

ឡាយ សាងហ៊ុន

0889956667

N/A

098536844

N/A

N/A

N/A

អមតះរុងរឿងជាស្ថាប័នដែលផ្តល់សេវាកម្មឥណទាន កម្ចី បង់រំលោះនិងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀត