ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

អេ អេស អរ ឌីស្រ្តីប្យូសិន

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

លក់រាយ = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Keo Kulyuth

090 994 999/069 502 084/0316 655 552

hr.recruitment.asr@outlook.com

069 502 084/0316 655 552

N/A

N/A

N/A

ក្រុមហ៊ុន អេ អេស អរ ឌីស្រ្តីប្យូសិន (ASR DISTRIBUTION) ជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយផលិតផលមកពីប្រទេស សឹង្ហបុរី យើងផ្តោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជនលក់រាយ ដើម្បីធានាក្នុងការផ្តល់ជូនទាំងគុណភាព តម្លៃ និងការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ពួកគាត់យ៉ាងល្អឥត ខ្ចោះ។ ASR is the company distribution product from Singapore, we focus to retailer for ensure to provide best quality, price & delivery to them.