ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

RoboThink Cambodia (Global STEM Education Company)

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Robothing

012622001

hr@robothink.com.kh

069777056

N/A

www. robothink.com.kh

N/A

#B89, Street 199, Tomnop Teuk, Chamkarmon, Phnom Penh 12305 - Rated 4