ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

AG Education

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
00 00
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

00 = % of total employee

Myanmar

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr. EAN MESA

0

mesa_ean@arizonschool.edu.kh

015 678 109

N/A

http://www.arizonschool.edu.kh/

N/A

AG Education is a group of educational institutions such as Grand0 Mount Internal School and Arizon School. We provide both National and International curriculum from kindergarten to high school, English language, Chinese language, and Computer.