ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

CATHOLIS RELIEF SERVICE

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

CATHOLIS RELIEF SERVICE

093217057

support@bongthom.com

017333885

017333885

N/A

N/A

Catholic Relief Services (CRS) founded 1943 by United States Conference Catholic Bishops assist poor disadvantaged. CRS returned Cambodia 1991 currently works the sectors Health Inclusive Education, approximately 11 local partners. A head is located Phnom Penh. CRS is hub for Southeast Asia programming, including Myanmar, Laos, Vietnam other outreach countries.