ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

Cambodia Post Bank Plc.

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0

0

info@cambodiapostbank.com

023 260 085

N/A

https://www.cambodiapostbank.com

N/A

The Cambodia Post Bank Plc. (CPBank) is a full licensed commercial Bank that was established and officially launched in September 2013, with strategic partnership between CANADIA Investment Holding Plc, (CIH), Cambodia Post (CP) Ministry of Post and Telecommunications of Cambodia Government, and Fullerton Financial Holdings Pte. (FFH). The Cambodia Post Bank Plc. aims to be the best mass market bank that enriches lives and fulfills the growing aspirations of the people of Cambodia and creates sustainable value for shareholders, employees, and society.