ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

eaba company

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
32 461
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
21

N/A

ផ្នែក​សេវាកម្ម = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

095570757

095570757

N/A

095570757

095570757

N/A

N/A

បានបើកនៅឆ្នាំ២០១២