ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សណ្ឋាគារ នរសឹង្ហអង្គរ

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
30

N/A

កាលក់ = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

089269949

N/A

089269949

089269949

N/A

N/A

បើកយូ