ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សាលាភាសាអន្តរជាតិឡៃហ្វ៍ ប្រ៊ីជហ្គ៍

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
9

N/A

0 = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

070722924

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A