ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

UDAYA Technology Co. Ltd

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
34

N/A

Industrial Automation Product/Service = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

HR

081 881 887

info@udaya-tech.com

023 881 887

N/A

www.udaya-tech.com

N/A

UDAYA Technology Co. Ltd is a company that engages in catering Industrial Automation Product/Service. We specialized in Automation, Sensing and Safety solutions for all businesses that are into Innovation Technology. Being in the market for ten years, we help small business to big businesses achieve their goal in building their own empire to success. And it is the most rewarding achievement that our company experienced. Seeing organization grow with our product/service helping them is a big deal for our company.