ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

សាលារៀនអន្តរជាតិ ផេនសល

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

= % of total employee

កម្ពុជា

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

071 880​ 3388

N/A

087 52​ 53 73

N/A

N/A

N/A

សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងទូទៅ