ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុនមិសុតាហ្វូត

ដៃគូសហការទូទៅ

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
001 N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
50

N/A

ចិតផ្លែឈើ = % of total employee

Brunei

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

016926655

0

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A