ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ក្រុមហ៊ុន ហ្វាញហ្វូរីង (ខេមបូឌា)ខូអិលធីឌី

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
PTM2019031246 L001-901637168
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

ផ្នែកផលិតក្ដារបន្ទះ = % of total employee

កម្ពុជា, French

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

Mr Ann Phom

086757346

phomann1881@gmail.com

0882494937

N/A

N/A

N/A

N/A