ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

SATHAPANA BANK

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

0 = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

0

096 958 7777 / 096 418 2222

job@sathapana.com.kh

N/A

N/A

https://www.sathapana.com.kh/

N/A