ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន/ សហគ្រាស/ អង្គការ

ភោជនីយដ្ឋាន SUSHI TEI

ម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

លេខបញ្ជី លេខប័័ណ្ណប៉ាតង់
N/A N/A
សរុប ស្រី កម្មករនិយោជិកជាជនពិការចំនួន កម្មករនិយោជិកជាជនបរទេសចំនួន
0

N/A

N/A = % of total employee

កម្ពុជា, India

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 1

093 332 299

N/A

recruit.sushiteicambodia@gmail.com

N/A

N/A

N/A

N/A

Sushi Tei is one of the largest Japanese restaurant chains in Singapore and Asia, serving up authentic Japanese cuisine to food aficionados. Founded in 1994 with a Japanese as one of the founding members, Sushi Tei aims to offer the most authentic and satisfying experience in Japanese cuisine. Its unique blend of fresh and original dishes combines the best of Japanese authenticity, and as such has become a popular taste across the Asian Pacific region with more than 51 outlets serving up quality Japanese cuisine to customers every day. With an unwavering commitment towards quality, Sushi Tei has grown from its humble beginnings in Holland Village in Singapore to an impressive chain of outlets all over the country, and across Australia, China, Indonesia, Malaysia, and Brunai Darussalam, with over 2,000 employees. Sushi Tei is now expanding in Cambodia and this is indisputably the right time to carve your career with us. We top the people’s choice in Japanese restaurants regularly and we contend for more awards actively. At all times, we are endeavoring to achieve more success in future, looking at expanding our chain all over the world and gaining global recognition.